HP LaserJet 3030 All in One Printer - Định vị những lần in báo cáo cuộc gọi fax

background image

Định vị những lần in báo cáo cuộc gọi fax

Quý vị có thể định vị để thiết bị in một báo cáo cuộc gọi fax sau bất cứ sự kiện nào sau đây:

Mỗi lần có lỗi fax (ngầm định do xưởng định vị)

Mỗi lần có lỗi gởi fax

Mỗi lần có lỗi nhận fax

Mỗi fax

Chỉ khi nào gởi fax

Không bao giờ

Hình

Nếu quý vị chọn Never, quý vị sẽ không có được dấu hiệu nào cho biết fax đã không gởi đi

được ngoại trừ khi quý vị in sổ ghi sinh hoạt của fax.