HP LaserJet 3030 All in One Printer - Để xác định phần đầu của fax

background image

Để xác định phần đầu của fax

Để định vị hay thay đổi thông tin cho phần đầu của fax, hãy hoàn tất các bước sau. Nếu quý

vị cần giúp đỡ để nhập bất cứ thông tin nào, xem

Nhập văn bản từ bảng điều khiển

.

1. Trên bảng điều khiển, ấn nút

DANH MỤC

/

NHẬP

.

2. Dùng nút

<

hay nút

>

để chọn Time/Date,Header, kế đó ấn nút

DANH MỤC

/

NHẬP

.

3. Dùng nút

<

hay nút

>

để chọn Fax Header, kế đó ấn nút

DANH MỤC

/

NHẬP

.

4. Dùng các nút chữ-số để nhập số fax của quý vị, kế đó ấn nút

DANH MỤC

/

NHẬP

.

5. Dùng các nút chữ-số để nhập tên công ty của quý vị, rồi ấn nút

DANH MỤC

/

NHẬP

.

Hình

Số ký tự tối đa được phép dùng cho số fax là 20. Số ký tự tối đa được phép dùng cho tên

công ty là 40.

20

Chapter 1 Chapter Cài đặt Máy Fax

VIWW