HP LaserJet 3030 All in One Printer - מפתח

background image

גויח

,

םילילצ

וא

תומיעפ

37

גויח

רזוח

38

תרתוכ

21

בצמ

יוהיזל

טקש

63

בצמ

הנעמ

41

תוידוגינ

,

תרירב

לדחמ

34

המצוע

46

םילוצלצ

הנעמל

43

ידוק

בויח

57

תמודיק

גויח

53

היצולוזר

,

תרירב

לדחמ

35

היצולוזר

,

סקפ

יחכונ

26

העש

/

ךיראת

20

ןוקית

תואיגש

65

תורדגה

תרירב

לדחמ

לדוג

חטשמ

תיכוכזה

36

גויח

םילילצ

וא

גויח

תומיעפ

37

תוידוגינ

34

היצולוזר

35

תורדגה

הנטקה

תיטמוטוא

44

תורדגה

המצוע

46

תורדגה

לוקוטורפ

66

תורדגה

לש

יוהיז

לילצ

גויח

56

תרדגה

'

םאתה

לדוגל

ריינה

'

44

תרדגה

V.34

66

תרדגה

לדוג

חטשמ

תיכוכזה

36

תרדגה

םילוצלצ

הנעמל

43

תרדגה

ןוקית

תואיגש

65

הספדה

תרזוח

לש

םיסקפ

ןורכיזהמ

58

תספדה

תוחוד

לכה

75

ןמוי

תוליעפ

68

סקנפ

םינופלט

72

ןורתפ

תויעב

80

ידוק

בויח

73

תמישר

םיסקפ

םימוסח

74

החיש

)

סקפה

ןורחאה

חלשנש

וא

לבקתה

(

69

תספדה

םיסקפ

ןורתפ

תויעב

83

תינפה

םיסקפ

60

תויהשה

,

הסנכה

52

הנקתה

9

ז

ןורכיז

הספדה

תרזוח

לש

םיסקפ

58

תקיחמ

םיסקפ

59

ח

ירמוח

הספדה

HEWW

חתפמ

93

תי

רב

ע

background image

לגרס

םילכה

לש

HP Director

ןימז

רובע

Macintosh

דבלב

.

ךסמ

הנכות

שמשמה

הדובעל

םע

םיכמסמ

.

רשאכ

םינעוט

ךמסמ

ןיזמל

םיכמסמה

יטמוטואה

)

ADF

(

בשחמהו

רבוחמ

תורישי

רישכמל

סקפה

,

HP

Director

עיפומ

לע

ךסמ

בשחמה

ךרוצל

לוחתא

תחילש

סקפה

,

הקתעהה

וא

הקירסה

.

ISDN

תשר

תילטיגיד

םיתורישל

םיבלושמ

)

ISDN

(

איה

תכרעמ

לש

םינקת

םיימואלניב

רובע

תרושקת

הצקמ

הצקל

,

תשרב

םינופלטה

תירוביצה

.

תזכרמ

ףועיס

תיטרפ

)

PBX

(

תכרעמ

גותימ

ינופלט

הנטק

,

ךרדבש

ללכ

תשמשמ

םיקסעל

םילודג

וא

תואטיסרבינואל

ךרוצל

רוביח

לכ

תוחולש

ןופלטה

ךותב

ןוגראה

.

PBX

תרבחתמ

םג

תשרל

םינופלט

הלעפהב

תירוביצ

)

PSTN

,(

איהו

היושע

תויהל

תינדי

וא

גויחב

,

יולת

הטישב

תשמשמה

תוחולשל

עצבל

תוחיש

תוסנכנ

וא

תואצוי

.

ךרדב

ללכ

,

דויצה

ךייש

חוקלל

אלו

תרבחל

ןופלטה

.

תשר

םינופלט

הלעפהב

תירוביצ

)

PSTN

(

תשר

םינופלטה

תורבחתהב

תימלוע

,

וא

קלח

תשרמ

וז

.

לכ

שמתשמ

לבקמ

רפסמ

ןופלט

ידוחיי

,

המ

רשפאמש

ול

רבחתהל

לא

PSTN

ךרד

תרבח

ןופלטה

תימוקמה

ולש

.

םיתעל

תובורק

סחייתמ

יוטיב

הז

םינותנל

וא

םיתורישל

אל

םיינופלט

םירחא

,

םירבעומש

ביתנב

ותישארבש

ססבתה

לע

תותיא

ןופלט

ליגר

יווקו

ןופלט

םיימואלניב

גותימב

ליגר

.

היצולוזר

תדימ

תודחה

לש

הנומת

,

תדדמנה

תודוקנב

ץניאל

'

)

dpi

.(

לכ

הש

-

dpi

הובג

רתוי

ךכ

היצולוזרה

ההובג

רתוי

.

וק

ףתושמ

וק

ןופלט

דדוב

שמשמה

תוחישל

תוליגר

םגו

תוחישל

סקפ

.

Toolbox

)

זגרא

םילכ

(

Toolbox

אוה

ףד

טנרטניא

חתפנש

ןפדפדב

טנרטניא

רשפאמו

השיג

ילכל

לוהינה

ןורתפו

תויעבה

לש

רישכמה

,

תרשל

טנרטניא

הנבומ

דועיתלו

רישכמה

.

92

ןוירסולג

HEWW

background image

ןוירסולג

ADF

ןיזמ

םיכמסמ

יטמוטוא

.

שמשמ

הנזהל

תיטמוטוא

לש

יכמסמ

רוקמ

רישכמל

סקפה

ךרוצל

הקתעה

,

הקירס

וא

תחילש

סקפ

.

all-in-one

")

לכה

דחאב

("

יוניכ

ןתינה

ירישכמל

HP

םילגוסמש

עצבל

רפסמ

תולועפ

,

ומכ

לשמל

הספדה

,

תחילש

סקפ

,

הקתעה

הקירסו

.

קיספ

(,)

ןמיס

קיספה

ףצרב

גויח

לש

סקפ

,

עיבצמ

לע

ךכ

הדוקנבש

וז

ףצרב

רישכמה

ההתשי

.

תוידוגינ

לדבהה

ןיב

םירוזא

םיהכ

םיריהבו

לש

הנומת

.

לככ

ךרעהש

ירפסמה

לש

תוידוגינה

ךומנ

רתוי

ךכ

םינווגה

םימוד

רתוי

הז

הזל

.

לככ

ךרעהש

ירפסמה

הובג

רתוי

ךכ

םינווגה

םיארנ

םינחבומ

הז

הזמ

.

וק

ידועיי

וק

ןופלט

דדוב

שמשמה

ןפואב

ידעלב

תוחישל

תוליגר

וא

תוחישל

סקפ

.

לוצלצ

דחוימ

תוריש

תועיצמש

רפסמ

תורבח

ןופלט

תוצראב

/

םירוזאב

םימיוסמ

,

רשפאמה

ןיקתהל

םיינש

וא

השולש

ירפסמ

ןופלט

לע

ותוא

וק

ןופלט

.

לכל

רפסמ

ןופלט

שי

סופד

לוצלצ

רחא

,

רשפאו

רידגהל

תא

תרוצת

רישכמ

סקפה

ךכ

אוהש

ההזי

תא

לוצלצה

דחוימה

לש

רפסמ

סקפה

.

תודוקנ

ץניאל

'

)

dpi

(

חי

'

הדידמ

לש

היצולוזר

תשמשמה

הקירסל

הספדהלו

.

ךרדב

ללכ

,

רתוי

תודוקנ

ץניאל

'

תוקיפמ

היצולוזר

ההובג

רתוי

,

טוריפ

יתוזח

בר

רתוי

לש

הנומתה

ץבוקו

לודג

רתוי

.

DSL

וק

יונמ

ילטיגיד

.

היגולונכט

תרשפאמה

רוביח

רישי

ריהמו

דאמ

טנרטניאל

ךרד

יווק

ןופלטה

.

סקפ

רוציק

לש

'

הילימיסקפ

.'

דודיקה

ינורטקלאה

לש

ףד

ספדומ

,

ורודישו

לש

ףד

הז

ךרד

וק

ןופלט

.

תנכות

רישכמה

הלוכי

חולשל

םיטירפ

תוינכתל

סקפ

תוינורטקלא

,

תושרודש

םדומ

תנכותו

סקפ

.

תולועפ

סקפ

תולטמ

תורשוקמ

סקפל

תועצבתמש

חולמ

הרקבה

וא

הנכותהמ

תועיפשמו

לע

הדובעה

תיחכונה

דבלב

,

וא

ןהש

תושענ

םעפ

תחא

דבלב

ינפל

תרזח

רישכמה

בצמל

Ready

)

ןכומ

(

ומכ

לשמל

,

יוקינ

ןורכיזה

.

תולועפל

הלא

שי

קלח

לשמ

ןמצע

טירפתב

חול

הרקבה

.

תורדגה

סקפ

םיטירפ

םירשוקמה

סקפל

,

רשאכש

םירידגמ

וא

םינשמ

םתוא

םה

םיכישממ

שמשל

תוריחבכ

ושענש

דע

םינשמש

םתוא

בוש

.

המגודל

,

רפסמ

םימעפה

רדגוהש

רישכמל

גויחל

רזוח

רפסמל

סופת

.

תורדגהל

הלא

שי

קלח

לשמ

ןמצע

טירפתב

חול

הרקבה

.

HEWW

ןוירסולג

91

background image

90

ןורתפ

תויעב

HEWW

background image

תגצה

ךירדמה

ינורטקלאה

שמתשמל

ךירדמה

ינורטקלאה

שמתשמל

ןסחואמ

יצבוקב

הרזעה

לש

תנכות

Toolbox

)

זגרא

םילכ

(

לעו

רוטילקת

הנכותה

ףרוצמה

רישכמל

HP LaserJet all-in-one

.

תגצהל

ךירדמה

ינורטקלאה

שמתשמל

תנכותב

רישכמה

םא

תנקתה

תא

תנכות

רישכמה

,

חתפ

תא

ךירדמה

ינורטקלאה

שמתשמל

לע

ידי

הציחל

לע

User Guide

טירפתב

Help

לש

הנכותה

.

תגצהל

ךירדמה

ינורטקלאה

שמתשמל

לע

יבג

רוטילקתה

ףרוצמה

רישכמל

)

Windows

(

םא

אל

תנקתה

תא

תנכות

רישכמה

,

ךתורשפאב

ןיידע

גיצהל

בשחמב

תא

ךירדמה

ינורטקלאה

שמתשמל

.

םשל

ךכ

,

עצב

תא

תולועפה

תואבה

:

1

.

ידכ

חותפל

תא

ךסמה

Welcome

,

סנכה

תא

רוטילקת

תנכות

רישכמה

ןנוכל

םירוטילקתה

בשחמב

.

םא

ךסמה

Welcome

אל

חתפנ

ץחל

לע

Start

)

לחתה

(

תרושב

תומישמה

לש

Windows

,

ץחל

לע

Run

,

)

הלעפה

(

דלקה

Z:\setup

)

רשאכ

Z

איה

תוא

ןנוכ

רוטילקתה

ךלש

,(

חאו

"

כ

ץחל

לע

OK

)

רושיא

.(

2

.

ךסממ

Welcome

,

ץחל

לע

Documentation

)

דועית

.(

3

.

הביתב

User Guide Viewing Options

)

תויורשפא

תגצה

ךירדמ

שמתשמל

,(

ץחל

לע

PDF

Format

וא

לע

HTML Format

ידכ

חותפל

תא

ךירדמה

ינורטקלאה

שמתשמל

.

הרעה

םא

בשחמב

תנקתומ

Windows 95

,

ךילע

ןיקתהל

תא

Internet Explorer 4.01

וא

הסרג

תמדקתמ

רתוי

,

ידכ

גיצהל

וא

סיפדהל

תא

ךירדמה

שמתשמל

ינורטקלאה

תינבתב

לש

HTML Help

.

ידכ

גיצהל

וא

סיפדהל

תא

ךירדמה

ינורטקלאה

שמתשמל

תינבתב

PDF

,

ךילע

ןיקתהל

בשחמב

תא

הנכותה

Adobe

Acrobat Reader

.

תגצהל

ךירדמה

ינורטקלאה

שמתשמל

לע

יבג

רוטילקתה

ףרוצמה

רישכמל

)

Mac

(

ידכ

גיצהל

תא

ךירדמה

ינורטקלאה

שמתשמל

רוטילקתמ

הנכותה

תכרעמב

הלעפה

לש

Macintosh

,

עצב

תא

תולועפה

תואבה

.

1

.

סנכה

תא

רוטילקת

תנכות

רישכמה

ןנוכל

םירוטילקתה

בשחמב

.

2

.

ץחל

הציחל

הלופכ

לע

למס

רוטילקתה

ךסמב

ה

-

Mac

.

3

.

ץחל

לע

תייקית

Documentation

)

דועית

.(

4

.

ץחל

הציחל

הלופכ

לע

ץבוקה

User Guide

)

ךירדמ

שמתשמל

(

ידכ

חותפל

ותוא

.

הרעה

ןכתיי

תואסרגש

תומיוסמ

לש

תכרעמ

הלעפהה

Mac

תושרדנ

הנכותל

Adobe Acrobat Reader

ידכ

גיצהל

תא

ךירדמה

שמתשמל

תינבתב

PDF

.

HEWW

תגצה

ךירדמה

ינורטקלאה

שמתשמל

89

תי

רב

ע

background image

הביס

ןורתפ

ירמוח

הספדה

ועקתנ

שגמב

הנזהה

לש

ןיזמ

םיכמסמה

יטמוטואה

)

ADF

.(

)

HP LaserJet 3015 all-in-one

(

יתשב

םיידיה

,

ךושמ

תא

תלד

חול

הרקבה

ךילא

.

רסה

ירמוח

הספדה

םיעוקת

.

אדו

לכש

תוסיפ

ירמוח

הספדהה

ןכא

ורסוה

רוגסו

תא

תלד

חול

הרקבה

.

)

HP LaserJet 3030 all-in-one

ו-

HP LaserJet

3380 all-in-one

(

רסה

תא

שגמ

הנזהה

לש

ןיזמ

םיכמסמה

יטמוטואה

)

ADF

(

חתפו

תא

הסכמ

ה

-

ADF

.

יתשב

םיידיה

,

םרה

תא

יתש

תוידיה

לעש

קלח

ןוקיר

המיסחה

דע

קלחהש

הזה

חתפנ

.

בבוס

םרהו

תא

קלח

ןוקירה

חנהו

ותוא

דצב

.

םרה

קזחהו

תא

תידי

הפנהה

הקוריה

חאו

"

כ

בבוס

תא

ןונגנמ

המרהה

דע

אוהש

ראשנ

חותפ

.

הסנ

ריסהל

תא

ףדה

תונידעב

ילבמ

עורקל

ותוא

.

םא

התא

שח

תודגנתהב

רובע

בלשל

אבה

.

חתפ

תא

הסכמ

קרוסה

חוטשה

תונידעבו

ררחש

תא

רמוח

הספדהה

תועצמאב

יתש

םיידיה

.

רוגס

תא

הסכמ

קרוסה

חוטשה

דרוהו

תא

תידי

הפנהה

הקוריה

לעש

ןיזמ

םיכמסמה

יטמוטואה

)

ADF

.(

רזחה

תא

קלח

ןוקירה

לע

ידי

תפיחד

יתש

תוינושלה

יפלכ

הטמ

,

דע

קלחהש

סנכיי

ומוקמל

השיקנב

.

ןקתה

תא

קלח

ןוקירה

יוארכ

.

קלח

ןוקיר

וניאש

ןקתומ

ומוקמב

יוארכ

לולע

םורגל

תומיסחל

תופסונ

דיתעב

.

הספדהה

תתוועמ

)

המוקע

(

ןוויכמ

שגמש

תנזה

םירמוחה

אלמ

ידמ

.

רסה

טעמ

ירמוח

הספדה

שגממ

הנזהה

.

הספדהה

תתוועמ

)

המוקע

(

ןוויכמ

יליבומש

ירמוח

הספדהה

אל

ועבקנ

הכלהכ

וא

םהש

םירובש

וא

םירסח

.

קודב

םיליבומהש

םימאתומ

הכלהכ

ריינל

,

אל

םיקודה

ידמ

אלו

םיישפוח

ידמ

.

אדו

םיליבומהש

םניא

םירסח

םניאו

םירובש

.

םא

ךירצ

,

ףלחה

םתוא

.

הספדהה

תתוועמ

)

המוקע

(

ןוויכמ

לקשמש

ירמוח

הספדהה

וא

חטשש

םינפה

םהלש

םניא

םימאות

יטרפמל

HP

.

קודב

תא

ירמוח

הספדהה

אדוו

םהש

םימאות

יטרפמל

HP

.

ןייע

ךירדמב

HP LaserJet Printer Family Print

Media Guide

רתאב

טנרטניאה

אבה

:

http://www.hp.

com/support/ljpaperguide

.

רישכמה

סיפדמ

םיפד

םילסלוסמ

וא

םיטמוקמ

בקע

םוחה

קפומה

תעב

ךילהת

תספדה

רזיילה

.

לוסלסה

ריינב

הטונ

רשייתהל

ריינהשכ

ררקתמ

לע

יבג

חטשמ

חוטש

.

קודב

תא

ירמוח

הספדהה

אדוו

םהש

םימאות

יטרפמל

HP

.

ןייע

ךירדמב

HP LaserJet

Printer Family Print Media Guide

רתאב

טנרטניאה

אבה

:

http://www.hp.com/support/ljpaperguide

.

רישכמה

סיפדמ

םיפד

םילסלוסמ

וא

םיטמוקמ

תעב

שומישה

שגמב

טלפה

.

חתפ

תא

תלד

אצומה

לש

טלפה

בגבש

רישכמה

שמתשמהו

ביתנב

ריינה

הזה

.

הנש

תא

בצמ

ה

-

fuser

הרזח

תרירבל

לדחמה

וא

גוסל

רחא

לש

ריינ

.

רישכמה

סיפדמ

םיפד

םילסלוסמ

וא

םיטמוקמ

ןוויכמ

ירמוחש

הספדהה

אל

ונסחוא

יוארכ

.

םא

רשפא

,

ןסחא

תא

ירמוח

הספדהה

הליבחב

תירוקמה

המוטאה

םהלש

,

תרוטרפמטב

רדחה

.

רישכמה

סיפדמ

םיפד

םילסלוסמ

וא

םיטמוקמ

ןוויכמ

ירמוחש

הספדהה

והש

שגמב

הנזהה

רתוי

ידמ

ןמז

.

ךופה

תא

תמירע

ירמוח

הספדהה

שגמב

וא

בבוס

םתוא

180

תולעמ

.

88

ןורתפ

תויעב

HEWW

background image

תויעב

לופיט

ירמוחב

הספדה

רזעיה

עדימב

הלבטבש

וז

ידכ

רותפל

תויעב

תורושקה

ירמוחל

הספדה

ועקתנש

רישכמב

.

תוריהז

תרסהל

ירמוח

הספדה

םיעוקת

ךילע

שמתשהל

ךידיב

דבלב

.

שומישה

םיצפחב

םירחא

לולע

עוגפל

םיקלחב

םיימינפה

.

הביס

ןורתפ

ירמוח

הספדה

ועקתנ

ביתנב

ריינה

לש

רישכמה

.

)

HP LaserJet 3015 all-in-one

ו-

HP LaserJet

3030 all-in-one

(

ףוחד

ררחשו

תא

תלד

תינסחמ

הספדהה

חתפו

תא

הסכמה

ןוילעה

.

סופת

תא

תידיה

לש

תינסחמ

הספדהה

.

רסה

תא

תינסחמ

הספדהה

חנהו

התוא

דצב

.

)

לא

ףושחת

התוא

רואל

רתוי

ןמז

שורדהמ

.

חנה

תא

תינסחמ

הספדהה

לע

תיקש

ריינ

וא

לע

לכימ

םוטא

רחא

דע

לכותש

הריזחהל

רישכמל

(.

יתשב

םיידיה

,

סופת

תא

הצקה

יולגה

רתויב

לש

רמוח

הספדהה

)

םג

םא

הז

עצמאה

(

ךושמו

ותוא

תוריהזב

ידכ

וררחשל

רישכמהמ

.

רחאל

תרסהש

תא

רמוח

הספדהה

עוקתה

,

רזחה

תא

תינסחמ

הספדהה

המוקמל

רוגסו

תא

הסכמה

ןוילעה

.

ןכתיי

ךרטצתש

ליעפהל

תא

רישכמה

שדחמ

רחאל

תרסה

רמוח

הספדהה

.

)

HP LaserJet 3380 all-in-one

(

חתפ

תא

תלד

תינסחמ

הספדהה

תאו

תלד

אצומה

לש

טלפה

.

בבוס

יפלכ

הטמ

תא

תוידי

הפנהה

תוקוריה

רורחשל

הציחלב

,

בגבש

רישכמה

.

םא

התא

לוכי

ריסהל

תא

רמוח

הספדהה

תמדקמ

רישכמה

ילבמ

ריסהל

תא

תינסחמ

הספדהה

,

השע

תאז

.

םא

אל

,

רסה

תא

תינסחמ

הספדהה

,

סופת

תא

הצקה

יולגה

רתויב

לש

רמוח

הספדהה

)

םג

םא

הז

עצמאה

(

ךושמו

ותוא

תוריהזב

ידכ

וררחשל

רישכמהמ

.

רזחה

תא

תינסחמ

הספדהה

המוקמל

רוגסו

תא

תלד

תינסחמ

הספדהה

תאו

תלד

אצומה

לש

טלפה

.

ןכתיי

ךרטצתש

ליעפהל

תא

רישכמה

שדחמ

רחאל

תרסה

רמוח

הספדהה

.

הרעה

קודב

תא

ירמוח

הספדהה

אדוו

םהש

םימאות

טרפמל

ירמוח

הספדהה

לש

HP

.

ןייע

ךירדמב

HP LaserJet

Printer Family Print Media Guide

רתאב

טנרטניאה

אבה

:

http://www.hp.com/support/ljpaperguide

.

HEWW

תויעב

לופיט

ירמוחב

הספדה

87

תי

רב

ע

background image

היגוס

הביס

ןורתפ

םיסקפ

םיחלשנש

םניא

םיעיגמ

תנוכמל

סקפה

תלבקמה

.

ןכתיי

תנוכמש

סקפה

תלבקמה

היובכ

וא

תאצמנ

בצמב

האיגש

,

ןוגכ

ריינ

לזאש

.

רשקתה

לא

ןעמנה

ידכ

אדוול

תנוכמש

סקפה

תלעפומ

הנכומו

לבקל

םיסקפ

.

ןכתיי

םיכמסמהש

םיירוקמה

אל

ונעטנ

ןוכנ

.

אדו

םיכמסמהש

םיירוקמה

ונעטנ

ןוכנ

שגמב

הנזהה

לש

ןיזמ

םיכמסמה

יטמוטואה

)

ADF

(

וא

קרוסב

חוטשה

)

אל

רישכמב

HP

LaserJet 3015 all-in-one

.(

האר

תניעט

יכמסמ

רוקמ

חולשמל

סקפב

ןכתיי

סקפהש

אצמנ

ןורכיזב

תוביסהמ

תוירשפאה

תואבה

:

אוה

ןיתממ

גויחל

רזוח

רפסמל

סופת

,

ןנשי

תודובע

תופסונ

וינפל

תוניתממש

חלשיהל

וא

סקפהש

רדגומ

חולשמל

ההשומ

.

םא

תדובע

סקפה

תאצמנ

ןורכיזב

תחאמ

תוביסמ

הלא

,

המושר

לש

הדובעה

העיפומ

ןמויב

סקפה

.

ספדה

תא

ןמוי

תוליעפ

סקפה

)

האר

תספדה

ןמוי

תוליעפ

סקפה

(

קודבו

וליא

תודובע

תועיפומ

סוטטסב

Pending

)

ןיתממ

(

תדומעב

Status

.

ןיא

תורשפא

גייחל

תא

לכ

תורפסה

רפסמב

סקפ

ךורא

.

רפסמב

סקפ

ןתינ

ןיזהל

50

תורפס

וא

םיוות

לכל

רתויה

.

הסנ

גייחל

תא

רפסמ

סקפה

תינדי

.

האר

שומישה

גויחב

ינדי

.

םיסקפ

התאש

חלוש

םילבקתמ

םע

הללצה

הרופא

ףוסב

לכ

ףד

.

םא

התא

חלוש

סקפ

קרוסהמ

חוטשה

)

םירישכמב

HP LaserJet

3030 all-in-one

וא

HP LaserJet

3380 all-in-one

דבלב

,(

ןכתיי

לדוגש

חטשמ

תיכוכזה

וניא

רדגומ

ןוכנ

.

אדו

הרדגההש

הנוכנ

.

לבקל

עדימ

ףסונ

,

האר

יוניש

תורדגה

תרירב

לדחמה

לש

לדוג

חטשמ

תיכוכזה

.

םיסקפ

התאש

חלוש

םילבקתמ

םע

םינותנ

םירסח

ףוסב

לכ

ףד

.

םא

התא

חלוש

סקפ

קרוסהמ

חוטשה

)

םירישכמב

HP LaserJet

3030 all-in-one

וא

HP LaserJet

3380 all-in-one

דבלב

,(

ןכתיי

לדוגש

חטשמ

תיכוכזה

וניא

רדגומ

ןוכנ

.

אדו

הרדגההש

הנוכנ

.

לבקל

עדימ

ףסונ

,

האר

יוניש

תורדגה

תרירב

לדחמה

לש

לדוג

חטשמ

תיכוכזה

.

86

ןורתפ

תויעב

HEWW

background image

תויעב

חולשמב

סקפ

שמתשה

עדימב

הלבטבש

וז

ידכ

רותפל

תויעב

תולולעש

שחרתהל

תעב

חולשמ

םיסקפ

.

היגוס

הביס

ןורתפ

םיסקפה

םירצענ

ךלהמב

החילשה

.

ןכתיי

שיש

הלקת

רישכמב

סקפה

לבקמה

.

הסנ

חולשל

רישכמל

סקפ

רחא

.

ןכתיי

וקש

ןופלטה

וניא

ןיקת

.

עצב

תחא

תולועפהמ

תואבה

:

רבגה

תא

תמצוע

רישכמה

חאו

"

כ

ץחל

לע

סקפ

/

החילש

)

ןצחל

תחילש

סקפ

(

חולבש

הרקבה

.

םא

עמשת

לילצ

גויח

,

ןמיס

וקש

ןופלטה

ןיקת

.

קתנ

תא

רישכמה

סקפה

עקשהמ

ריקבש

ומוקמבו

רבח

רישכמ

ןופלט

.

הסנ

עצבל

החיש

הליגר

ידכ

אדוול

וקש

ןופלטה

ןיקת

.

ןכתיי

תאיגשש

תורשקתה

העירפמ

תדובעל

סקפה

.

הנש

תא

תרדגה

'

גויח

שדחמ

תאיגשב

תורשקתה

'

ל

-

On

)

לעפומ

.

האר

יונישל

תורשפאה

'

גויח

רזוח

תאיגשב

תורשקתה

'

.(

רישכמה

לבקמ

םיסקפ

,

ךא

וניא

חלוש

םתוא

.

םא

רישכמה

רבוחמ

תכרעמל

הייזכרמ

)

PBX

,(

ןכתיי

תכרעמש

הייזכרמה

הקיפמ

לילצ

גויח

רישכמהש

וניא

לוכי

תוהזל

.

לטב

תא

תרדגה

יוהיז

לילצ

גויח

.

האר

יוניש

הרדגהה

לש

יוהיז

לילצ

גויחה

.

ןכתיי

רשקהש

ינופלטה

עורג

.

הסנ

בוש

דעומב

רחואמ

רתוי

.

ןכתיי

שיש

הלקת

רישכמב

סקפה

לבקמה

.

הסנ

חולשל

רישכמל

סקפ

רחא

.

ןכתיי

וקש

ןופלטה

וניא

ןיקת

.

עצב

תחא

תולועפהמ

תואבה

:

רבגה

תא

תמצוע

רישכמה

ץחלו

לע

סקפ

/

החילש

)

ןצחל

תחילש

סקפ

(

חולבש

הרקבה

.

םא

עמשת

לילצ

גויח

,

ןמיס

וקש

ןופלטה

ןיקת

.

קתנ

תא

רישכמ

סקפה

עקשמ

ןופלטה

רבחו

וילא

רישכמ

ןופלט

.

הסנ

עצבל

החיש

הליגר

ידכ

אדוול

וקש

ןופלטה

ןיקת

.

רישכמה

גייחמ

תוחיש

סקפ

תואצוי

בוש

בושו

.

רישכמה

עצבמ

גויח

רזוח

יטמוטוא

לש

רפסמ

סקפ

םא

תויורשפא

גויחה

רזוחה

ורדגוה

כ

-

On

)

לעפומ

.(

ידכ

רוצעל

םיגויח

םירזוח

ןמזב

רישכמהש

גייחמ

,

ץחל

לע

לוטיב

)

ןצחל

לוטיב

.(

לוטיבל

תדובע

סקפ

הניתממ

,

האר

לוטיב

תדובע

סקפ

.

יונישל

תרדגה

גויחה

רזוחה

,

האר

יוניש

תורדגה

גויחה

רזוחה

.

HEWW

תויעב

חולשמב

סקפ

85

תי

רב

ע

background image

היגוס

הביס

ןורתפ

םיסקפ

םניא

םיספדומ

וא

םהש

םיספדומ

הרוצב

היוגש

רישכמב

.

שגמ

תנזה

ירמוח

הספדהה

קיר

.

ןעט

ירמוח

הספדה

.

לכ

סקפ

לבקתמש

רשאכ

שגמ

הנזהה

קיר

,

ןסחואמ

ןורכיזב

ספדויו

רחאל

יולימ

שגמה

.

ןכתיי

הרחבנש

תורשפאה

Receive to PC

םיסקפהו

םילבקתמ

בשחמב

.

קודב

ידכ

עובקל

םא

בשחמה

לבקמ

םיסקפ

:

ץחל

לע

Start

,

)

הלחתה

(

ץחל

לע

Programs

,

)

תוינכת

(

ץחל

לע

Hewlett-

Packard

,

ץחל

לע

HP LaserJet 3015,

HP LaserJet 3030

וא

לע

HP LaserJet

3380

,

חאו

"

כ

ץחל

לע

HP Toolbox

)

זגרא

םילכ

לש

HP

.(

ץחל

לע

הייסיטרכה

Fax

)

סקפ

(

חאו

"

כ

לע

הייסיטרכה

Receive

)

הלבק

.(

הקנ

תא

תבית

ןומיסה

Receive to PC

)

הלבק

ל

-

PC

(

ץחלו

לע

OK

)

רושיא

.(

םיסקפ

םיספדומ

לע

ינש

םיפד

םוקמב

לע

דחא

.

ןכתיי

תורדגהש

הנטקהה

תיטמוטואה

ןניא

תונוכנ

.

םא

ךנוצרב

םיסקפש

ונטקוי

ךכ

וסנכייש

ףדב

דחא

,

תורשפא

הנטקהה

תיטמוטואה

הכירצ

תויהל

תלעפומ

.

םא

הרדגהה

היובכ

,

םיסקפ

םייושע

תויהל

םיספדומ

לע

רפסמ

םיפד

.

תמאתהל

הרדגהה

,

האר

יוניש

תורדגה

הנטקהה

תיטמוטואה

רובע

םיסקפ

םיסנכנ

.

םיסקפה

םילבקתמש

םיריהב

ידמ

וא

םהש

םיספדומ

קר

לע

יצח

ףד

.

רנוטה

רישכמב

לזא

ןמזב

תספדה

סקפ

.

רישכמה

ןסחאמ

תא

םיסקפה

םינורחאה

וספדוהש

.

)

תומכ

ןורכיזה

הנימזה

תעבוק

תא

רפסמה

לעופב

לש

םיסקפה

ונסחואיש

ןורכיזב

הספדהל

תרזוח

(.

ףלחה

תא

תינסחמ

הספדהה

םדקהב

ירשפאה

,

הארו

הספדה

תרזוח

לש

סקפ

.

סקפה

חלשנש

היה

ריהב

ידמ

.

רשקתה

לא

חלושה

שקבו

ונממ

חולשל

תא

סקפה

שדחמ

רחאל

יוניש

תורדגה

תוריהבה

.

EconoMode

לעפומ

וא

תרדגהש

היצולוזרה

הכומנ

ידמ

.

םא

EconoMode

לעפומ

,

הבכ

ותוא

.

תלבקל

עדימ

לע

יוניש

תרדגה

EconoMode

,

ןייע

ךירדמב

ינורטקלאה

שמתשמל

לעש

יבג

רוטילקתה

ףרוצמה

רישכמל

.

םא

תרדגה

היצולוזרה

הכומנ

,

רבגה

התוא

.

המגודל

,

הנש

תא

הרדגהה

Standard

)

יטרדנטס

(

ל

-

Fine

)

ןידע

.(

האר

יוניש

הרדגהה

לש

תייצולוזר

תרירב

לדחמ

.

84

ןורתפ

תויעב

HEWW

background image

היגוס

הביס

ןורתפ

רישכמה

וניא

הנוע

לע

תוחיש

סקפ

תוסנכנ

)

ךשמה

.(

ןכתיי

תורישש

את

ילוק

הסנמ

תונעל

לע

תוחיש

עירפמו

,

ךכב

,

תלועפל

רישכמה

.

עצב

תחא

תולועפהמ

תואבה

:

לטב

תא

תוריש

תועדוהה

.

ןמזה

וק

ןופלט

ידועיי

תוחישל

סקפ

.

רדגה

תא

בצמ

הנעמה

לש

רישכמ

סקפה

כ

-

Manual

)

ינדי

.(

בצמב

ינדי

,

ךילע

ליחתהל

ךמצעב

תא

ךילהת

תלבק

סקפה

.

תלבקל

עדימ

ףסונ

,

האר

תרדגה

בצמ

הנעמה

.

ראשה

תא

תרדגה

רישכמה

לע

בצמ

יטמוטוא

,

םלוא

הנש

תא

תרדגה

רפסמ

םילוצלצה

הנעמל

לש

רישכמה

רפסמל

ןטק

הזמ

לש

םילוצלצ

הנעמל

אתב

ילוקה

)

האר

יוניש

תרדגה

םילוצלצ

הנעמל

.(

רישכמה

הנעי

לע

לכ

תוחישה

תוסנכנה

.

ןכתיי

ריינהש

רישכמב

לזא

ןורכיזהו

אלמ

.

אלמ

תא

שגמ

תנזה

ירמוח

הספדהה

.

ץחל

לע

טירפת

/

ENTER

)

םירישכמב

HP LaserJet

3015 all-in-one

וא

HP LaserJet 3030

all-in-one

.(

רישכמה

סיפדי

תא

לכ

םיסקפה

ורמשנש

ןורכיזב

רחאלו

ןכמ

רוזחי

תונעל

תוחישל

סקפ

.

םיסקפה

םיחלשנ

וא

םילבקתמ

טאל

דאמ

.

ןכתיי

חלשנש

וא

לבקתמ

סקפ

בכרומ

דואמ

,

המגודל

,

סקפ

םע

הקיפרג

הבר

.

החילש

וא

הלבק

לש

םיסקפ

םיבכרומ

תכרוא

ןמז

בר

רתוי

.

םא

םיקלחמ

סקפ

ךורא

רפסמל

תודובע

םידירומו

תא

היצולוזרה

,

רבדה

לוכי

ריבגהל

תא

תוריהמ

רודישה

.

ןכתיי

תוריהמש

םדומה

לש

רישכמ

סקפה

לבקמה

תיטיא

.

רישכמה

לוכי

חולשל

םיסקפ

קר

תוריהמב

םדומה

ההובגה

רתויב

לש

רישכמ

סקפה

לבקמה

.

היצולוזרה

הבש

חלשנ

וא

לבקתמ

סקפה

ההובג

דואמ

.

ךרדב

ללכ

,

היצולוזר

ההובג

תנתונ

תוכיא

הבוט

רתוי

,

ךא

םג

תשרוד

ןמז

רודיש

ךורא

רתוי

.

םא

התא

לבקמ

סקפה

,

רשקתה

לא

חלושה

שקבו

ונממ

דירוהל

תא

היצולוזרה

חולשלו

בוש

תא

סקפה

.

םא

התא

חלושה

,

דרוה

תא

היצולוזרה

חלשו

בוש

תא

סקפה

.

יונישל

תרדגה

תרירב

לדחמה

,

האר

יוניש

תורדגהה

לש

תוידוגינ

תרירב

לדחמה

.

םא

תוכיא

רוביח

וק

ןופלטה

העורג

,

רישכמ

סקפה

חלושה

רישכמו

סקפה

לבקמה

וטאי

תא

בצק

רודישה

ידכ

ןקתל

תואיגש

.

קתנ

חלשו

בוש

תא

סקפה

.

שקב

תרבחמ

ןופלטה

קודבל

תא

וק

ןופלטה

.

תוריהמ

רודישה

לש

תוחיש

תוימואלניב

תיטיא

רתוי

.

ןיא

ןורתפ

.

ךילע

תוצקהל

רתוי

ןמז

רודישל

תודובע

סקפ

תוחלשנש

ץוחל

ץראל

.

HEWW

תויעב

תלבקב

סקפ

83

תי

רב

ע

background image

היגוס

הביס

ןורתפ

רישכמה

וניא

הנוע

לע

תוחיש

סקפ

תוסנכנ

.

ןכתיי

בצמש

הנעמה

רדגוה

כ

-

Manual

)

ינדי

.(

םא

בצמ

הנעמה

רדגומ

Manual

,

רישכמה

אל

הנעי

תוחישל

.

ךילע

ליחתהל

תא

ךילהת

תלבק

סקפה

ןפואב

ינדי

.

תלבקל

עדימ

ףסונ

,

האר

תרדגה

בצמ

הנעמה

.

ןכתיי

תרדגהש

םילוצלצ

הנעמל

הניא

תרדגומ

הכלהכ

.

קודב

תא

תרדגה

םילוצלצה

הנעמל

רובע

הרוצתה

לש

רישכמה

.

תעיבקל

הרדגהה

הצוחנה

ךל

,

האר

יוניש

תרדגה

םילוצלצ

הנעמל

.

ןכתיי

תנוכתש

'

סופד

לוצלצ

הנעמ

'

תלעפומ

ךא

תורישה

וניא

םייק

,

וא

תורישהש

םייק

הנוכתהו

הניא

תרדגומ

ןוכנ

.

קודב

תא

תנוכת

'

סופד

לוצלצ

הנעמל

'

אדוו

איהש

תרדגומ

הכלהכ

.

האר

יוניש

יסופד

לוצלצה

רובע

הנעמ

תוחישל

.

ןכתיי

לבכש

סקפה

אל

רבוחמ

בטיה

וא

וניאש

ןיקת

.

תקידבל

הנקתהה

,

האר

רוביח

רישכמה

וקל

ןופלט

.

דפקה

שמתשהל

לבכב

סקפה

ףרוצמש

רישכמל

.

ןכתיי

רישכמהש

וניא

לגוסמ

תוהזל

ילילצ

סקפ

סנכנ

ןוויכמ

ןובישמהש

עימשמ

העדוה

תילוק

.

טלקה

שדחמ

תא

תעדוה

ןובישמה

ראשהו

תוחפל

יתש

תוינש

לש

טקש

תליחתב

העדוהה

.

ןכתיי

םירישכמש

םיבר

ידמ

םירבוחמ

וקל

ןופלטה

.

רוסא

רבחל

רתוי

השולשמ

םירישכמ

וקל

.

הסנ

ריסהל

תא

רישכמה

ןורחאה

רבוחש

ידכ

קודבל

םא

רישכמ

סקפה

לעופ

.

םא

אל

,

הסנ

ריסהל

תא

םירישכמה

הזב

רחא

הז

הסנו

בוש

רחאל

תרסה

לכ

דחא

םהמ

.

ןכתיי

וקש

ןופלטה

וניא

ןיקת

.

עצב

תחא

תולועפהמ

תואבה

:

רבגה

תא

תמצוע

רישכמה

חאו

"

כ

ץחל

לע

סקפ

/

החילש

)

ןצחל

תחילש

סקפ

(

חולבש

הרקבה

.

םא

עמשת

לילצ

גויח

,

ןמיס

וקש

ןופלטה

ןיקת

.

קתנ

תא

רישכמ

סקפה

עקשמ

ןופלטה

רבחו

וילא

רישכמ

ןופלט

.

הסנ

עצבל

החיש

הליגר

ידכ

אדוול

וקש

ןופלטה

ןיקת

.

82

ןורתפ

תויעב

HEWW

background image

תויעב

תלבקב

סקפ

שמתשה

הלבטב

ףיעסב

הז

ידכ

רותפל

תויעב

תויושעש

שחרתהל

תעב

תלבק

םיסקפ

.

היגוס

הביס

ןורתפ

רישכמה

וניא

לוכי

לבקל

םיסקפ

ןופלטמ

החולש

.

ןכתיי

תרדגהש

ןופלט

החולשה

הניא

תלעפומ

.

תלבקל

תוארוה

לע

יוניש

הרדגה

וז

,

האר

תכיפה

ןופלט

החולש

ןימזל

תלבקל

םיסקפ

.

ןכתיי

טוחש

ןופלטה

וניא

רבוחמ

בטיה

.

אדו

לבכש

סקפה

רבוחמ

בטיה

עקשל

ןופלטה

דצמ

דחא

,

רישכמלו

סקפה

דצהמ

ינשה

)

וא

רישכמל

רחא

רבוחמש

רישכמל

סקפה

.(

ץחל

1-2-3

ףצרב

)

בצמב

גויח

םילילצ

דבלב

,(

ןתמה

שולש

תוינש

רחאלו

ןכמ

קתנ

.

ןכתיי

בצמש

גויחה

לש

רישכמה

אל

רדגוה

ןוכנ

וא

ןופלטש

החולשה

אל

רדגוה

ןוכנ

.

אדו

בצמש

גויחה

לש

רישכמה

רדגוה

כ

-

Tone

)

םילילצ

.(

האר

הריחב

ןיב

בצמ

גויח

םילילצ

בצמו

גויח

תומיעפ

.

אדו

ןופלטש

החולשה

רדגוה

םג

אוה

גויחל

םילילצ

.

תוחיש

תוליגר

ןניא

תולבקתמ

לע

ידי

רישכמ

ןופלטה

וא

ןובישמה

,

םירבוחמש

וקל

.

ןכתיי

טוחש

ןופלטה

וניא

רבוחמ

ןוכנ

.

תקידבל

הנקתהה

,

האר

רוביח

רישכמה

וקל

ןופלט

.

רישכמה

בייח

תויהל

רישכמה

ןושארה

םירבחמש

וקל

ןופלטה

.

ןכתיי

תונוכתהש

'

בצמ

הנעמ

'

וא

'

םילוצלצ

הנעמל

'

אל

ורדגוה

ןוכנ

.

תעיבקל

תורדגהה

תוצוחנה

ךל

,

האר

תרדגה

בצמ

הנעמה

וא

יוניש

תרדגה

םילוצלצ

הנעמל

.

רפסמה

לש

םילוצלצ

הנעמל

בייח

תויהל

לודג

הזמ

לש

ןובישמה

.

ןכתיי

ןובישמהש

וא

רישכמ

ןופלטה

םניא

םיניקת

.

רבח

תא

רישכמ

ןופלטה

וא

תא

ןובישמה

תורישי

וקל

ןופלטה

קודבו

םא

םה

םילעופ

דרפנב

.

HEWW

תויעב

תלבקב

סקפ

81

תי

רב

ע

background image

תויעב

סקפ

תויללכ

שמתשה

הלבטב

ףיעסב

הז

ידכ

רותפל

תויעב

סקפ

.

היגוס

הביס

ןורתפ

תנזה

ךמסמה

תקספנ

ןמזב

תחילש

סקפ

.

ךרואה

יברמה

לש

ףד

ןתינש

ןועטל

אוה

381

מ

"

מ

.

תלועפ

חולשמ

סקפ

לש

ףד

ךורא

רתוי

תרצענ

ב

-

381

מ

"

מ

)

15

צניא

'

םי

.(

םא

ןיא

המיסח

לש

ירמוח

הספדה

הפלחו

תוחפ

הקדמ

,

ןתמה

עגר

ינפל

ץחלתש

לע

לוטיב

)

ןצחל

לוטיב

.(

םא

שי

המיסח

,

ןייע

ךירדמב

ינורטקלאה

שמתשמל

ידכ

לבקל

עדימ

לע

תרסה

תומיסח

תוצעו

תורחא

הקוזחתל

ןורתפלו

תויעב

.

רחאל

ןכמ

,

חלש

בוש

תא

הדובעה

.

םא

טירפה

ןטק

ידמ

,

אוה

לולע

עקתיהל

ןיזמב

םיכמסמה

יטמוטואה

)

ADF

.(

)

HP LaserJet 3015 all-in-one

(

לדוג

ףדה

ירעזמה

ןיזמל

םיכמסמה

יטמוטואה

)

ADF

(

אוה

74

X 105

מ

"

מ

.

)

HP LaserJet 3030 all-in-one

ו-

HP LaserJet 3380 all-in-one

(

לדוג

ףדה

ירעזמה

ןיזמל

םיכמסמה

יטמוטואה

)

ADF

(

אוה

127

X 127

מ

"

מ

.

םא

שי

המיסח

,

ןייע

ךירדמב

ינורטקלאה

שמתשמל

ידכ

לבקל

עדימ

לע

תרסה

תומיסח

תוצעו

תורחא

הקוזחתל

ןורתפלו

תויעב

.

ינמוי

תוליעפ

סקפה

וא

תוחוד

תחיש

סקפ

םיספדומ

םידעומב

אל

םייוצר

.

תורדגהה

לש

ןמוי

תוליעפ

סקפה

לשו

תוחוד

תחיש

סקפ

ןה

תויוגש

.

ספדה

חוד

הרוצת

קודבו

תא

ידעומ

תספדה

תוחודה

.

תלבקל

תוארוה

לע

תספדה

חוד

הרוצת

,

ןייע

ךירדמב

ינורטקלאה

שמתשמל

.

תלבקל

תוארוה

לע

תרדגה

ידעומ

הספדהה

לש

ןמוי

וא

לש

חוד

,

האר

תרדגהל

הספדה

תיטמוטוא

לש

ןמוי

תוליעפ

סקפה

וא

תרדגה

ידעומ

תספדה

חוד

תחיש

סקפה

.

תמצוע

םילילצה

טלופש

רישכמה

הקזח

וא

השלח

ידמ

.

שי

ןווכל

תא

תרדגה

תמצוע

לוקה

.

האר

יוניש

תורדגה

תמצוע

לוקה

.

80

ןורתפ

תויעב

HEWW

background image

הרעה

תרבח

Hewlett-Packard

הניא

הצילממ

לע

שומיש

םילצפמב

םייליבקמ

)

ילצפמ

T

(

םע

רישכמ

סקפה

,

ןוויכמ

םהש

םילולע

םוגפל

תוכיאב

תותוא

ןופלטה

.

םא

ךילע

ףיסוהל

דוע

רישכמ

וקל

ןופלטה

לש

רישכמ

סקפה

,

ףידע

רבחל

תא

רישכמה

ףסונה

תאיציל

telephone

לש

סקפה

)

האיציה

תנמוסמה

למסב

לש

ןופלט

.(

תלבקל

תוארוה

,

האר

רוביח

םירישכמ

םיפסונ

.

םאה

התא

שמתשמ

בציימב

חתמ

?

והז

ןקתה

םירבחמש

ןיב

עקשה

ריקב

רישכמו

סקפה

,

ידכ

ןגהל

לע

רישכמה

ינפמ

םרז

ילמשח

רבועש

ךרד

יווק

ןופלטה

.

םינקתה

הלאכ

םילולע

םורגל

תויעבל

תרושקת

סקפ

בקע

העיגפ

תוכיאב

תוא

ןופלטה

.

םא

תוררועתמ

תויעב

החילשב

וא

הלבקב

לש

םיסקפ

התאו

ןכא

שמתשמ

בציימב

חתמ

,

רבח

תא

רישכמ

סקפה

תורישי

עקשל

ןופלטה

ריקב

ידכ

קודבל

םא

היעבה

הצוענ

בציימב

חתמה

.

םאה

התא

שמתשמ

תורישב

את

ילוק

לש

תרבח

ןופלטה

?

רשפא

שמתשהל

תורישב

את

ילוק

םוקמב

םינובישמב

.

םא

רפסמ

םילוצלצה

הנעמל

לש

תוריש

תועדוהה

ןטק

רפסממ

םילוצלצה

הנעמל

לש

רישכמ

סקפה

,

תוריש

תועדוהה

הנעי

תוחישל

רישכמו

סקפה

אל

לכוי

לבקל

םיסקפ

.

םא

רפסמ

םילוצלצה

הנעמל

לש

רישכמ

סקפה

ןטק

הזמ

לש

תוריש

תועדוהה

,

רישכמ

סקפה

הנעי

לכל

תוחישה

ףאו

החיש

אל

בתונת

תורישל

תועדוהה

.

לע

ןכ

ןורתפה

דיחיה

תועדוהל

תוילוק

ובש

ןתינ

שמתשהל

החלצהב

םע

רישכמ

סקפה

אוה

ןובישמ

דרפנ

.

םאה

התא

שמתשמ

ןובישמב

?

תא

ןובישמה

שי

רבחל

תורישי

האיציל

תנמוסמש

למסב

לש

ןופלט

,

וא

ףתשל

ותוא

התואב

תחולש

וק

ןופלט

.

רדגה

תא

רפסמ

םילוצלצה

הנעמל

לש

רישכמה

לוצלצכ

דחא

תוחפ

רשאמ

רפסמ

םילוצלצה

רדגוהש

ןובישמל

.

תלבקל

עדימ

ףסונ

,

האר

יוניש

תרדגה

םילוצלצ

הנעמל

.

הרעה

םא

ןובישמ

רבוחמ

ותואל

וק

ןופלט

ךא

עקשב

דרפנ

)

המגודל

,

רדחב

רחא

,(

אוה

לולע

עירפהל

רישכמל

סקפה

לבקל

םיסקפ

.

HEWW

םאה

סקפה

ןקתומ

הכלהכ

?

79

תי

רב

ע

background image

םאה

סקפה

ןקתומ

הכלהכ

?

רזעיה

תמישרב

תרוקיבה

האבה

ידכ

אוצמל

תא

םרוגה

היעבל

יהשלכ

סקפב

תלקתנש

הב

.

םאה

התא

שמתשמ

לבכב

סקפה

קפוסש

ךל

םע

רישכמה

?

רישכמ

הז

קדבנ

םע

לבכ

סקפה

קפוסש

ךל

אצמנו

םיאתמ

טרפמל

רישכמה

.

םא

ךניא

שמתשמ

טוחב

ירוקמה

,

ןקתה

ותוא

התע

.

םאה

לבכ

סקפה

ןקתומ

האיציב

הנוכנה

לש

רישכמה

?

טוחה

רומא

סנכיהל

תאיציל

"

line

"

)

האיציה

תנמוסמש

למסב

)

םירישכמב

HP LaserJet 3015 all-in-one

וא

HP LaserJet 3030 all-in-

one

(

וא

תואב

"

L

"

)

רישכמב

HP LaserJet 3380 all-in-one

.((

תלבקל

םיטרפ

,

האר

רוביח

רישכמה

וקל

ןופלט

.

םאה

לבכ

סקפה

רבוחמ

בטיה

האיציל

רישכמב

?

קתנ

תא

לבכ

סקפה

רבחו

ותוא

שדחמ

ידכ

אדוול

אוהש

רבוחמ

בטיה

האיציל

הנוכנה

.

םאה

עקש

ןופלטה

לעופ

הכלהכ

?

אדו

שיש

לילצ

גויח

,

לע

ידי

רוביח

רישכמ

ןופלט

עקשל

ריקב

.

םאה

עמשנ

לילצ

גויח

םאהו

ןתינ

עצבל

תחיש

ןופלט

?

והמ

גוס

וק

ןופלטה

?

וק

ידועיי

:

רפסמ

סקפ

/

ןופלט

ידוחיי

הצקוהש

הלבקל

וא

החילשל

לש

םיסקפ

.

לבכ

סקפה

רומא

רבחתהל

האיציל

"

line

"

)

האיציה

תנמוסמש

למסב

)

םירישכמב

HP LaserJet 3015 all-in-one

וא

HP LaserJet 3030 all-in-one

(

וא

תואב

"

L

"

)

רישכמב

HP LaserJet 3380 all-in-one

.((

וק

ןופלט

ףתושמ

:

תכרעמ

הבש

תוחיש

ןופלטה

תוליגרה

םגו

םיסקפה

םילבקתמ

וא

םיחלשנ

ךרד

ותוא

רפסמ

ןופלט

ותואו

וק

ןופלטה

.

וק

ןופלט

יטרדנטס

דדוב

לוכי

עצבל

הלועפ

תחא

דבלב

לכב

םעפ

.

רשאכ

םישמתשמ

ותואב

וק

ןופלטה

תוחישל

תוליגר

םגו

תודובעל

סקפ

,

יא

רשפא

חולשל

סקפ

עגרב

םירבדמש

ןופלטב

וא

עגרב

םירבחתמש

טנרטניאל

.

הייזכרמ

)

PBX

:(

תכרעמ

ןופלט

הביבסל

תיקסע

.

םינופלט

םייתיב

םייטרדנטס

ירישכמו

HP

LaserJet all-in-one

םישמתשמ

תואב

ןופלט

יגולנא

.

תוכרעמ

PBX

)

הייזכרמ

(

ןה

תוילטיגיד

תולולעו

אלש

םיאתהל

םינופלטל

םייטרדנטסה

םירישכמלו

ןוגכ

HP LaserJet all-in-one

.

תכרעמ

בר

-

תיווק

:

תנוכת

תכרעמ

תינופלט

הבש

רשאכ

וק

סנכנ

דחא

סופת

,

החישה

האבה

תרבעומ

וקל

יונפה

אבה

.

הסנ

רבחל

תא

רישכמ

סקפה

וקל

ןופלטה

סנכנה

ןושארה

.

רישכמה

הנעי

ןופלטל

רחאל

רפסמ

םילוצלצה

עבקנש

תרדגהב

'

םילוצלצ

הנעמל

'

לש

רישכמה

.

)

האר

יוניש

תרדגה

םילוצלצ

הנעמל

(.

תוריש

לוצלצ

דחוימ

:

תרבח

ןופלטה

הלוכי

תוצקהל

ינש

ירפסמ

ןופלט

וקל

יזיפ

דחא

תוצקהלו

לכל

רפסמ

סופד

לוצלצ

דחוימ

.

אדו

רישכמהש

רדגוה

ביגהל

סופדל

לוצלצה

דחוימה

ןוכנה

תרבחש

ןופלטה

התצקה

רפסמל

ןופלטה

לש

סקפה

.

)

האר

יוניש

יסופד

לוצלצה

רובע

הנעמ

תוחישל

(.

תוריש

הז

וניא

ןימז

לכב

תוצראה

/

םירוזאה

.

ינפל

יוניש

תורדגהה

ךילע

אדוול

תרבחש

ןופלטה

תימוקמה

ךלש

ןכא

תקפסמ

תוריש

הז

.

םאה

התא

שמתשמ

לצפמב

וק

ןופלט

?

לצפמ

וק

ןופלט

אוה

רישכמ

שמשמה

לוציפל

ינש

יווק

ןופלט

וא

רתוי

ותואמ

עקשה

.

לובלב

לולע

םרגיהל

ןוויכ

םימייקש

ינש

םיגוס

םינוש

לש

םילצפמ

.

םילצפמ

םייליבקמ

)

םיארקנ

םג

ילצפמ

"

T

,("

םילצפמ

וק

דדוב

ינשל

םיעקש

םיווש

ךכו

םירשפאמ

רבחל

ינש

םירישכמ

ותואל

וק

.

םילצפמ

וד

-

םייווק

)

Line1/Line2

(

םילצפמ

עקש

דדוב

ינשל

יעקש

ןופלט

םע

ינש

ירפסמ

ןופלט

םיידוחיי

)

ינש

יווק

ןופלט

םירבוחמ

עקשל

דדוב

ריקב

.(

שי

שמתשהל

לצפמב

וד

-

יווק

םא

וק

סקפה

וקו

ןופלטה

ליגרה

םיסנכנ

ותואל

עקש

ריקב

.

תלבקל

תוארוה

,

האר

רוביחל

רישכמה

עקשל

םע

ינש

יווק

ןופלט

.

אל

לכ

םילצפמה

םימאות

רישכמל

אלו

לכ

תוצראה

/

םירוזאה

םיכמות

שומישב

םילצפמב

.

78

ןורתפ

תויעב

HEWW

background image

ןורתפ

תויעב

שמתשה

עדימב

קרפב

הז

ידכ

רותפל

תויעב

תויללכ

סקפב

.

םאה

סקפה

ןקתומ

הכלהכ

?

תויעב

סקפ

תויללכ

תויעב

תלבקב

סקפ

תויעב

חולשמב

סקפ

תויעב

לופיט

ירמוחב

הספדה

תגצה

ךירדמה

ינורטקלאה

שמתשמל

HEWW

77

תי

רב

ע

background image

76

ינמוי

סקפ

תוחודו

סקפ

HEWW

background image

תספדה

לכ

תוחוד

סקפה

שמתשה

ךילהב

הז

ידכ

סיפדהל

תבב

תחא

תא

לכ

תוחודה

םיאבה

:

ןמוי

תוליעפ

סקפ

חוד

לע

ישקמ

רוציק

,

גויח

ריהמ

גויחו

יתצובק

חוד

הרוצת

תמישר

םיסקפ

םימוסח

חוד

בויח

)

םא

תורשפאה

תלעפומ

(

תספדהל

לכ

תוחוד

סקפה

עצב

תא

תולועפה

תואבה

ידכ

סיפדהל

תא

לכ

תוחוד

סקפה

:

1

.

ץחל

לע

טירפת

/

ENTER

.

2

.

שמתשה

םינצחלב

>

וא

<

ידכ

רוחבל

תא

Reports

,

)

תוחוד

(

ץחלו

לע

טירפת

/

ENTER

.

3

.

שמתשה

םינצחלב

>

וא

<

ידכ

רוחבל

תא

All fax reports

,

)

לכ

תוחוד

סקפה

(

ץחלו

לע

טירפת

/

ENTER

.

רישכמה

אצוי

תורדגהמ

ה

-

Menu

)

טירפתה

(

סיפדמו

תא

תוחודה

.

HEWW

תספדה

לכ

תוחוד

סקפה

75

תי

רב

ע

background image

תספדה

תמישר

םיסקפה

םימוסחה

שמתשה

ךילהב

אבה

ידכ

סיפדהל

המישר

לש

ירפסמ

סקפה

םימוסחה

.

תלבקל

עדימ

לע

תמיסח

ירפסמ

סקפ

,

האר

המיסח

לוטיבו

המיסח

לש

ירפסמ

סקפ

.

תספדהל

תמישר

םיסקפה

םימוסחה

1

.

ץחל

לע

טירפת

/

ENTER

.

2

.

שמתשה

םינצחלב

>

וא

<

ידכ

רוחבל

תא

Reports

,

)

תוחוד

(

ץחלו

לע

טירפת

/

ENTER

.

3

.

שמתשה

םינצחלב

>

וא

<

ידכ

רוחבל

תא

Block Fax list

,

)

תמישר

םיסקפ

םימוסח

(

ץחלו

לע

טירפת

/

ENTER

.

רישכמה

אצוי

תורדגהמ

ה

-

Menu

)

טירפתה

(

סיפדמו

תא

המישרה

.

74

ינמוי

סקפ

תוחודו

סקפ

HEWW

background image

תספדה

חוד

דוק

בויחה

חוד

ידוק

בויחה

ליכמ

המישר

תספדומ

לש

לכ

ידוק

בויח

סקפה

,

םע

הס

"

כ

רפסמ

םיסקפה

וביוחש

רובע

לכ

דוק

.

הרעה

רחאל

תספדה

חוד

הז

םיקחמנ

לכ

ינותנ

בויחה

.

תספדהל

חוד

דוק

בויחה

1

.

ץחל

לע

טירפת

/

ENTER

.

2

.

שמתשה

םינצחלב

>

וא

<

ידכ

רוחבל

תא

Reports

,

)

תוחוד

(

ץחלו

לע

טירפת

/

ENTER

.

3

.

שמתשה

םינצחלב

>

וא

<

ידכ

רוחבל

תא

Billing report

,

)

חוד

בויח

(

ץחלו

לע

טירפת

/

ENTER

.

רישכמה

אצוי

תורדגהמ

ה

-

Menu

)

טירפתה

(

סיפדמו

תא

חודה

.

HEWW

תספדה

חוד

דוק

בויחה

73

תי

רב

ע

background image

תספדה

חוד

סקנפ

םינופלט

חודב

סקנפ

םינופלט

םיטרופמ

ירפסמ

סקפה

וצקוהש

ינצחלל

רוציק

תומושרלו

לש

גויח

ריהמ

לשו

גויח

יתצובק

.

תספדהל

חוד

סקנפ

םינופלט

עצב

תא

תולועפה

תואבה

ידכ

סיפדהל

חוד

לע

ישקמ

רוציק

,

גויח

ריהמ

גויחו

יתצובק

:

1

.

ץחל

לע

טירפת

/

ENTER

.

2

.

שמתשה

םינצחלב

>

וא

<

ידכ

רוחבל

תא

Reports

,

)

תוחוד

(

ץחלו

לע

טירפת

/

ENTER

.

3

.

שמתשה

םינצחלב

>

וא

<

ידכ

רוחבל

תא

PhoneBook report

,

)

חוד

סקנפ

םינופלט

(

ץחלו

לע

טירפת

/

ENTER

.

רישכמה

אצוי

תורדגהמ

ה

-

Menu

)

טירפתה

(

סיפדמו

תא

חודה

.

72

ינמוי

סקפ

תוחודו

סקפ

HEWW

background image

תללכה

ףדה

ןושארה

לש

לכ

סקפ

חודב

תחיש

סקפה

םא

תורשפא

וז

תלעפומ

תנומתו

ףדה

תראשנ

ןיידע

ןורכיזב

רישכמה

,

חוד

תחיש

סקפה

ללוכ

םג

הנומת

תרעזוממ

)

הנטקה

לש

50%

(

לש

ףדה

ןושארה

סקפב

ןורחאה

חלשנש

וא

לבקתה

.

תרירב

לדחמה

העבקנש

תעב

רוצייה

תורשפאל

וז

איה

On

)

לעפומ

.(

תללכהל

ףדה

ןושארה

לש

לכ

סקפ

חודב

תחיש

סקפה

עצב

תא

תולועפה

תואבה

ידכ

לולכל

תא

ףדה

ןושארה

לש

לכ

סקפ

חודב

תחיש

סקפה

:

1

.

ץחל

לע

טירפת

/

ENTER

.

2

.

שמתשה

םינצחלב

>

וא

<

ידכ

רוחבל

תא

Reports

,

)

תוחוד

(

ץחלו

לע

טירפת

/

ENTER

.

3

.

שמתשה

םינצחלב

>

וא

<

ידכ

רוחבל

תא

Fax Call report

,

)

חוד

תחיש

סקפ

(

ץחלו

לע

טירפת

/

ENTER

.

4

.

שמתשה

םינצחלב

>

וא

<

ידכ

רוחבל

תא

Include 1st page

,

)

תללכה

ףד

ןושאר

(

ץחלו

לע

טירפת

/

ENTER

.

5

.

שמתשה

םינצחלב

>

וא

<

ידכ

רוחבל

ןיב

On

ו-

Off

,

חאו

"

כ

ץחל

לע

טירפת

/

ENTER

ידכ

רשאל

תא

הריחבה

.

HEWW

תללכה

ףדה

ןושארה

לש

לכ

סקפ

חודב

תחיש

סקפה

71

תי

רב

ע

background image

תרדגה

ידעומ

תספדה

חוד

תחיש

סקפה

ךתורשפאב

תורוהל

רישכמל

סיפדהל

חוד

תחיש

סקפ

רחאל

לכ

דחא

םיעוריאהמ

םיאבה

:

לכ

תאיגש

סקפ

)

תרירב

לדחמה

העבקנש

תעב

רוצייה

(

תאיגש

סקפ

חלשנש

תאיגש

סקפ

לבקתהש

לכ

סקפ

סקפ

חלשנ

דבלב

ףא

םעפ

הרעה

םא

רחבת

תא

Never

,

)

ףא

םעפ

(

אל

היהת

ךל

תורשפא

תעדל

םא

רודיש

סקפ

לשכנ

,

אלא

םא

ןכ

סיפדת

ןמוי

תוליעפ

סקפ

.

תרדגהל

ידעומ

הספדהה

לש

חוד

תחיש

סקפה

עצב

תא

תולועפה

תואבה

ידכ

עובקל

יתמ

ספדוי

חוד

תחיש

סקפה

:

1

.

ץחל

לע

טירפת

/

ENTER

.

2

.

שמתשה

םינצחלב

>

וא

<

ידכ

רוחבל

תא

Reports

,

)

תוחוד

(

ץחלו

לע

טירפת

/

ENTER

.

3

.

שמתשה

םינצחלב

>

וא

<

ידכ

רוחבל

תא

Fax Call report

,

)

חוד

תחיש

סקפ

(

ץחלו

לע

טירפת

/

ENTER

.

4

.

ץחל

לע

ןצחלה

>

םעפ

תחא

ידכ

רוחבל

Print report

,

)

ספדה

חוד

(

חאו

"

כ

ץחל

לע

טירפת

/

ENTER

.

5

.

שמתשה

םינצחלב

>

וא

<

ידכ

רוחבל

תא

תורשפאה

היוצרה

ךל

ידעומל

תספדה

תוחוד

תחיש

סקפה

.

6

.

תרימשל

הרדגהה

ץחל

לע

טירפת

/

ENTER

.

ןלהל

טוריפ

תויורשפא

הריחבה

תונימזה

:

Every error

)

לכ

האיגש

:(

רישכמה

סיפדמ

חוד

לכב

םעפ

תשחרתמש

האיגש

.

Send error

)

האיגש

חולשמב

:(

רישכמה

סיפדמ

חוד

תשחרתמשכ

האיגש

תעב

חולשמ

לש

סקפ

.

Receive error

)

האיגש

הלבקב

:(

רישכמה

סיפדמ

חוד

תשחרתמשכ

האיגש

תעב

הלבק

לש

סקפ

.

Every fax

)

לכ

סקפ

:(

רישכמה

סיפדמ

חוד

ירחא

לכ

סקפ

חלשנש

וא

לבקתמ

.

Send fax only

)

סקפ

חלשנ

דבלב

:(

רישכמה

סיפדמ

חוד

ירחא

לכ

סקפ

חלשנש

דבלב

.

Never

)

םלועל

אל

:(

םלועל

אל

ספדומ

חוד

.

70

ינמוי

סקפ

תוחודו

סקפ

HEWW

background image

תספדה

חוד

תחיש

סקפ

חוד

תחיש

סקפ

אוה

חוד

רצק

ןייצמש

תא

סוטטס

סקפה

ןורחאה

חלשנש

וא

לבקתה

.

תספדהל

חוד

תחיש

סקפ

1

.

ץחל

לע

טירפת

/

ENTER

.

2

.

שמתשה

םינצחלב

>

וא

<

ידכ

רוחבל

תא

Reports

,

)

תוחוד

(

ץחלו

לע

טירפת

/

ENTER

.

3

.

שמתשה

םינצחלב

>

וא

<

ידכ

רוחבל

תא

Fax Call report

,

)

חוד

תחיש

סקפ

(

ץחלו

לע

טירפת

/

ENTER

.

4

.

ץחל

לע

טירפת

/

ENTER

ידכ

רוחבל

תא

Print report now

)

ספדה

חוד

וישכע

.(

רישכמה

אצוי

תורדגהמ

ה

-

Menu

)

טירפתה

(

סיפדמו

תא

חודה

.

הרעה

תרדגהל

הספדה

תיטמוטוא

לש

חוד

תחיש

סקפה

,

האר

תרדגה

ידעומ

תספדה

חוד

תחיש

סקפה

.

HEWW

תספדה

חוד

תחיש

סקפ

69

תי

רב

ע

background image

תספדה

ןמוי

תוליעפ

סקפה

ןמוי

תוליעפ

סקפה

קפסמ

הירוטסיה

תיגולונורכ

לש

40

םיסקפה

םינורחאה

ולבקתהש

,

וחלשנ

וא

וקחמנ

;

לכו

האיגש

העריאש

.

ןמוי

תוליעפ

סקפ

ללוכ

תא

עדימה

אבה

:

לכ

םיסקפה

ולבקתהש

רישכמב

לכ

םיסקפה

וחלשנש

חולמ

הרקבה

לכ

םיסקפה

וחלשנש

תנכותמ

Toolbox

)

זגרא

םילכ

(

ןקתהמו

הנכותה

לש

סקפה

לכ

םיסקפה

וחלשנש

מ

-

HP Workplace

)

םיבשחמל

ימאות

Macintosh

םירבוחמש

תורישי

רישכמל

(

תספדהל

ןמוי

תוליעפ

סקפה

עצב

תא

תולועפה

תואבה

ידכ

סיפדהל

ןמוי

תוליעפ

סקפ

:

1

.

ץחל

לע

טירפת

/

ENTER

.

2

.

שמתשה

םינצחלב

>

וא

<

ידכ

רוחבל

תא

Reports

,

)

תוחוד

(

ץחלו

לע

טירפת

/

ENTER

.

3

.

שמתשה

םינצחלב

>

וא

<

ידכ

רוחבל

תא

Fax Activity log

,

)

ןמוי

תוליעפ

סקפ

(

ץחלו

לע

טירפת

/

ENTER

.

4

.

ץחל

לע

טירפת

/

ENTER

ידכ

רוחבל

תא

Print log now

)

ספדה

ןמוי

וישכע

.(

רישכמה

אצוי

תורדגהמ

ה

-

Menu

)

טירפתה

(

סיפדמו

תא

ןמויה

.

תרדגהל

הספדה

תיטמוטוא

לש

ןמוי

תוליעפ

סקפה

ךתורשפאב

תורוהל

רישכמל

סיפדהל

תא

ןמוי

סקפה

ןפואב

יטמוטוא

ירחא

לכ

40

תומושר

.

תרירב

לדחמה

העבקנש

תעב

רוצייה

איה

On

)

לעפומ

.(

עצב

תא

תולועפה

תואבה

ידכ

רידגהל

הספדה

תיטמוטוא

לש

ןמוי

תוליעפ

סקפה

:

1

.

ץחל

לע

טירפת

/

ENTER

.

2

.

שמתשה

םינצחלב

>

וא

<

ידכ

רוחבל

תא

Reports

,

)

תוחוד

(

ץחלו

לע

טירפת

/

ENTER

.

3

.

שמתשה

םינצחלב

>

וא

<

ידכ

רוחבל

תא

Fax Activity log

,

)

ןמוי

תוליעפ

סקפ

(

ץחלו

לע

טירפת

/

ENTER

.

4

.

ץחל

לע

ןצחלה

<

םעפ

תחא

ידכ

רוחבל

תא

Auto Log Print

,

)

הספדה

תיטמוטוא

לש

ןמוי

(

חאו

"

כ

ץחל

לע

טירפת

/

ENTER

.

5

.

שמתשה

םינצחלב

>

וא

<

ידכ

רוחבל

תא

On

,

ץחלו

לע

טירפת

/

ENTER

ידכ

רשאל

תא

הריחבה

.

68

ינמוי

סקפ

תוחודו

סקפ

HEWW

background image

ינמוי

סקפ

תוחודו

סקפ

קרפב

הז

םיראותמ

םינמויה

תוחודהו

רשפאש

קיפהל

תועצמאב

רישכמה

HP LaserJet all-in-one

.

תספדה

ןמוי

תוליעפ

סקפה

תספדה

חוד

תחיש

סקפ

תרדגה

ידעומ

תספדה

חוד

תחיש

סקפה

תללכה

ףדה

ןושארה

לש

לכ

סקפ

חודב

תחיש

סקפה

תספדה

חוד

סקנפ

םינופלט

תספדה

חוד

דוק

בויחה

תספדה

תמישר

םיסקפה

םימוסחה

תספדה

לכ

תוחוד

סקפה

HEWW

67

תי

רב

ע

background image

יוניש

תרדגה

V.34

תרדגה

V.34

איה

לוקוטורפ

םדומה

וב

שמתשמ

רישכמה

ידכ

חולשל

םיסקפ

.

והז

ןקת

ימואלניב

רובע

םימדומ

וד

-

םיינוויכ

םילגוסמש

חולשל

לבקלו

םינותנ

ןיב

יווק

ןופלט

בצקב

לש

דע

33,600

םיטייב

היינשל

)

bps

.(

תרירב

לדחמה

העבקנש

תעב

רוצייה

תרדגהל

V.34

איה

On

)

לעפומ

.(

הנש

הרדגה

וז

קר

םא

התא

לקתנ

תויעבב

חולשמב

וא

הלבקב

לש

סקפ

רישכממ

םיוסמ

.

יוביכ

תרדגה

תורשפאה

םיאתמ

םיבצמל

םהב

התא

הסנמ

חולשל

וא

לבקל

סקפ

ץוחמ

ץראל

וא

םא

התאשכ

שמתשמ

רוביחב

ןופלט

יניוול

.

יונישל

תרדגה

V.34

1

.

ץחל

לע

טירפת

/

ENTER

.

2

.

שמתשה

םינצחלב

>

וא

<

ידכ

רוחבל

תא

Fax setup

,

ץחלו

לע

טירפת

/

ENTER

.

3

.

שמתשה

םינצחלב

>

וא

<

ידכ

רוחבל

תא

All faxes

,

)

לכ

םיסקפה

(

ץחלו

לע

טירפת

/

ENTER

.

4

.

שמתשה

םינצחלב

>

וא

<

ידכ

רוחבל

תא

V.34

,

ץחלו

לע

טירפת

/

ENTER

.

5

.

שמתשה

םינצחלב

>

וא

<

ידכ

רוחבל

ןיב

On

)

לעפומ

(

ו-

Off

)

יובכ

(

ץחלו

לע

טירפת

/

ENTER

.

66

חולשמ

םיסקפ

)

םדקתמ

(

HEWW

background image

תרדגה

בצמה

ןוקיתל

תואיגש

סקפ

ךרדב

ללכ

,

רישכמ

סקפה

רטנמ

םילילצ

וקב

ןופלטה

ךלהמב

חולשמ

וא

הלבק

לש

סקפ

.

םא

רישכמה

ההזמ

האיגש

ךלהמב

רודישה

תרדגהו

ןוקית

תואיגשה

איה

On

)

לעפומ

,(

ותלוכיב

ןמסל

ךל

שיש

חולשל

תא

קלח

סקפה

הזה

שדחמ

.

תרירב

לדחמה

העבקנש

תעב

רוצייה

ןוקיתל

תואיגש

איה

On

)

לעפומ

.(

ץלמומ

תובכל

תא

תורשפא

ןוקית

תואיגשה

קר

םא

התא

לקתנ

תויעבב

חולשמב

וא

הלבקב

לש

סקפ

,

התאו

םיכסמ

ריאשהל

ךלהמב

רודישה

תא

תואיגשה

יפכ

ןהש

.

יוביכ

תרדגה

תורשפאה

םיאתמ

םיבצמל

םהב

התא

הסנמ

חולשל

וא

לבקל

סקפ

ץוחמ

ץראל

וא

םא

התאשכ

שמתשמ

רוביחב

ןופלט

יניוול

.

יונישל

תרדגה

ןוקית

תואיגשה

1

.

ץחל

לע

טירפת

/

ENTER

.

2

.

שמתשה

םינצחלב

>

וא

<

ידכ

רוחבל

תא

Fax setup

,

ץחלו

לע

טירפת

/

ENTER

.

3

.

שמתשה

םינצחלב

>

וא

<

ידכ

רוחבל

תא

All faxes

,

)

לכ

םיסקפה

(

ץחלו

לע

טירפת

/

ENTER

.

4

.

שמתשה

םינצחלב

>

וא

<

ידכ

רוחבל

תא

Error correction

,

)

ןוקית

תואיגש

(

ץחלו

לע

טירפת

/

ENTER

.

5

.

שמתשה

םינצחלב

>

וא

<

ידכ

רוחבל

ןיב

On

ו-

Off

,

ץחלו

לע

טירפת

/

ENTER

ידכ

רומשל

תא

הרדגהה

.

HEWW

תרדגה

בצמה

ןוקיתל

תואיגש

סקפ

65

תי

רב

ע

background image

תריצי

םיסקפ

םע

המתחה

הלבקב

רישכמה

סיפדמ

תא

יטרפ

יוהיז

חלושה

שארב

לכ

סקפ

לבקתהש

.

ךתורשפאב

םג

רוחבל

סיפדהל

תא

יטרפ

תרתוכה

ךלש

לע

לכ

סקפ

סנכנ

,

ידכ

רשאל

תא

העשה

ךיראתהו

םהב

לבקתה

סקפ

הז

.

תרירב

לדחמה

העבקנש

תעב

רוצייה

איה

Off

)

יובכ

.(

הרעה

תורשפא

וז

הלח

לע

קר

לע

םיסקפה

םיסנכנה

רישכמהש

סיפדמ

.

תכיפהל

תורשפאה

המתחהל

הלבקב

הנימז

1

.

ץחל

לע

טירפת

/

ENTER

.

2

.

שמתשה

םינצחלב

>

וא

<

ידכ

רוחבל

תא

Fax setup

,

ץחלו

לע

טירפת

/

ENTER

.

3

.

שמתשה

םינצחלב

>

וא

<

ידכ

רוחבל

תא

Fax Recv. setup

,

ץחלו

לע

טירפת

/

ENTER

.

4

.

שמתשה

םינצחלב

>

וא

<

ידכ

רוחבל

תא

Stamp faxes

,

)

תמתחה

םיסקפ

(

ץחלו

לע

טירפת

/

ENTER

.

5

.

שמתשה

םינצחלב

>

וא

<

ידכ

רוחבל

ןיב

On

ו-

Off

,

ץחלו

לע

טירפת

/

ENTER

ידכ

רומשל

תא

הרדגהה

.

64

חולשמ

םיסקפ

)

םדקתמ

(

HEWW

background image

יוניש

בצמה

יוהיזל

טקש

הרדגה

וז

תעבוק

םא

התא

לוכי

וא

אל

לוכי

לבקל

םיסקפ

תונוכממ

תונשי

רתוי

אלש

תוטלופ

ילילצ

סקפ

ךלהמב

ירודיש

סקפה

.

תעב

תאצוה

ךירדמ

הז

,

תונוכמ

תוטעמ

תיסחי

םגדהמ

ןשיה

,

טקשה

,

תואצמנ

שומישב

.

תרדגה

תרירב

לדחמה

איה

Off

)

יובכ

.(

תא

תרדגה

בצמה

יוהיזל

טקש

ךילע

תונשל

קר

םא

התא

לבקמ

ןפואב

עובק

םיסקפ

והשיממ

שמתשמש

הנוכמב

םגדמ

ןשי

.

יונישל

בצמה

יוהיזל

טקש

1

.

ץחל

לע

טירפת

/

ENTER

.

2

.

שמתשה

םינצחלב

>

וא

<

ידכ

רוחבל

תא

Fax setup

,

ץחלו

לע

טירפת

/

ENTER

.

3

.

שמתשה

םינצחלב

>

וא

<

ידכ

רוחבל

תא

Fax Recv. setup

,

ץחלו

לע

טירפת

/

ENTER

.

4

.

שמתשה

םינצחלב

>

וא

<

ידכ

רוחבל

תא

Silence Detect

,

)

יוהיז

טקש

(

ץחלו

לע

טירפת

/

ENTER

.

5

.

שמתשה

םינצחלב

>

וא

<

ידכ

רוחבל

ןיב

On

ו-

Off

,

ץחלו

לע

טירפת

/

ENTER

ידכ

רומשל

תא

הרדגהה

.

HEWW

יוניש

בצמה

יוהיזל

טקש

63

תי

רב

ע

background image

שומישה

תכישמב

סקפ

םא

והשימ

רחא

רידגה

ולצא

סקפ

דעוימכ

הכישמל

,

ךתורשפאב

שקבל

סקפהש

חלשיי

לא

רישכמה

ךלש

.

)

הלועפ

וז

העודי

םשב

"

הכישמ

הנוכממ

תרחא

"

וא

"

הנמזה

רודישל

.("

הכישמל

תנוכממ

סקפ

תרחא

)

הנמזה

רודישל

סקפ

(

1

.

ץחל

לע

טירפת

/

ENTER

.

2

.

שמתשה

םינצחלב

>

וא

<

ידכ

רוחבל

תא

Fax functions

,

ץחלו

לע

טירפת

/

ENTER

.

3

.

שמתשה

םינצחלב

>

וא

<

ידכ

רוחבל

תא

Polling receive

,

)

תלבק

הכישמ

(

ץחלו

לע

טירפת

/

ENTER

.

4

.

תועצמאב

םינצחלה

םיירמונאפלאה

ןזה

תא

רפסמה

לש

תנוכמ

סקפה

הנממ

ךנוצרב

ןימזהל

סקפ

ץחלו

לע

טירפת

/

ENTER

.

רישכמה

ךלש

גייחמ

תא

רפסמ

הנוכמה

תרחאה

ןימזמו

תא

סקפה

.

62

חולשמ

םיסקפ

)

םדקתמ

(

HEWW

background image

תכיפה

ןופלט

החולש

ןימזל

תלבקל

םיסקפ

רשאכ

הרדגה

וז

תלעפומ

)

On

,(

ךתורשפאב

תורוהל

רישכמל

לבקל

תחיש

סקפ

תסנכנ

לע

ידי

הציחל

לע

1-

2-3

ףצרב

חולב

םישקמה

לש

ןופלטה

)

בצמב

גויח

םילילצ

דבלב

.(

תרדגה

תרירב

לדחמה

איה

On

)

לעפומ

.(

שי

לטבל

הרדגה

וז

קר

םא

התא

שמתשמ

גויחב

תומיעפ

וא

םא

ךתושרב

תוריש

רחא

לש

תרבח

ןופלטה

שמתשמש

םג

אוה

ףצרב

1-2-3

.

תוריש

תרבח

ןופלטה

אל

לעפי

םא

אוה

שגנתמ

םע

רישכמה

.

תכיפהל

ןופלט

החולש

ןימזל

תלבקל

םיסקפ

1

.

ץחל

לע

טירפת

/

ENTER

.

2

.

שמתשה

םינצחלב

>

וא

<

ידכ

רוחבל

תא

Fax setup

,

ץחלו

לע

טירפת

/

ENTER

.

3

.

שמתשה

םינצחלב

>

וא

<

ידכ

רוחבל

תא

Fax Recv. setup

,

ץחלו

לע

טירפת

/

ENTER

.

4

.

שמתשה

םינצחלב

>

וא

<

ידכ

רוחבל

תא

Extension Phone

,

)

ןופלט

החולש

(

ץחלו

לע

טירפת

/

ENTER

.

5

.

שמתשה

םינצחלב

>

וא

<

ידכ

רוחבל

ןיב

On

ו-

Off

,

ץחלו

לע

טירפת

/

ENTER

ידכ

רומשל

תא

הרדגהה

.

HEWW

תכיפה

ןופלט

החולש

ןימזל

תלבקל

םיסקפ

61

תי

רב

ע

background image

שומישה

תינפהב

סקפ

ךתורשפאב

רידגהל

תא

רישכמה

ךכ

הנפיש

םיסקפ

םיסנכנ

רפסמל

סקפ

רחא

.

עיגמשכ

סקפ

רישכמל

אוה

ןסחואמ

ןורכיזב

.

רישכמה

גייחמ

תא

רפסמ

סקפה

תנייצש

ורובע

חלושו

וילא

תא

סקפה

.

םא

רישכמה

וניא

חילצמ

תונפהל

תא

סקפה

בקע

האיגש

)

לשמל

,

רפסמה

יוצרה

סופת

(

םגו

אל

חילצמ

תונויסנב

םירזוח

לש

גויח

שדחמ

,

אוה

סיפדמ

תא

סקפה

.

םא

ןורכיז

רישכמה

אלמתמ

ןיטולחל

ךלהמב

תלבק

סקפה

,

אוה

קיספמ

תא

תלבק

סקפה

הנפמו

קר

תא

םיפדה

יקלחו

םיפדה

וקיפסהש

רמשיהל

ןורכיזב

.

םא

רישכמה

שמתשמ

תנוכתב

'

תינפה

סקפ

,'

אוה

בייח

לבקל

תא

םיסקפה

)

אלו

בשחמה

(

בצמו

הנעמה

בייח

תויהל

רדגומ

כ

-

Automatic

)

יטמוטוא

.

האר

תרדגה

בצמ

הנעמה

.(

שומישל

תינפהב

סקפ

1

.

ץחל

לע

טירפת

/

ENTER

.

2

.

שמתשה

םינצחלב

>

וא

<

ידכ

רוחבל

תא

Fax setup

,

ץחלו

לע

טירפת

/

ENTER

.

3

.

שמתשה

םינצחלב

>

וא

<

ידכ

רוחבל

תא

Fax Recv. setup

,

ץחלו

לע

טירפת

/

ENTER

.

4

.

שמתשה

םינצחלב

>

וא

<

ידכ

רוחבל

תא

Forward fax

,

)

הנפה

תא

סקפה

(

ץחלו

לע

טירפת

/

ENTER

.

5

.

שמתשה

ןצחלב

>

ידכ

רוחבל

ןיב

On

ו-

Off

,

)

לעפומ

יובכו

(

ץחלו

לע

טירפת

/

ENTER

.

6

.

םא

תטלחה

ליעפהל

תא

תנוכת

'

תינפה

סקפ

,'

שמתשה

םינצחלב

םיירמונאפלאה

ידכ

ןייצל

תא

רפסמה

וילא

שי

חולשל

תא

סקפה

ץחלו

לע

טירפת

/

ENTER

ידכ

רומשל

תא

הריחבה

.

60

חולשמ

םיסקפ

)

םדקתמ

(

HEWW

background image

תקיחמ

םיסקפ

ןורכיזהמ

ךילהב

הז

ץלמומ

שמתשהל

קר

םא

ךניא

הצור

והשימש

רחא

שגיי

רישכמל

ךלש

הסניו

סיפדהל

שדחמ

םיסקפ

ןורכיזהמ

.

תוריהז

ףסונב

יוקינל

ןורכיז

הספדהה

שדחמ

,

ךילה

הז

קחומ

םג

תא

םיסקפה

םיאבה

:

לכ

סקפ

חלשנש

עגרב

הז

,

םיסקפ

אלש

וחלשנ

םיניתממו

גויחל

רזוח

,

םיסקפ

ונמזותש

חולשמל

דעומב

ידיתע

םיסקפו

אלש

וספדוה

וא

ונפוה

האלה

.

תקיחמל

םיסקפ

ןורכיזהמ

1

.

ץחל

לע

טירפת

/

ENTER

.

2

.

ץחל

לע

ןצחלה

>

םעפ

תחא

ידכ

גיצהל

תא

Fax functions

,

חאו

"

כ

ץחל

לע

טירפת

/

ENTER

.

3

.

שמתשה

םינצחלב

>

וא

<

ידכ

רוחבל

תא

Clear saved faxs

,

)

הקנ

םיסקפ

םירומש

(

ץחלו

לע

טירפת

/

ENTER

.

4

.

רושיאל

הקיחמה

ץחל

לע

טירפת

/

ENTER

.

HEWW

תקיחמ

םיסקפ

ןורכיזהמ

59

תי

רב

ע

background image

הספדה

תרזוח

לש

סקפ

םא

ךנוצרב

סיפדהל

שדחמ

סקפ

ןוויכמ

תינסחמש

הספדהה

התיה

הקיר

וא

סקפהש

ספדוה

לע

ירמוח

הספדה

גוסהמ

אלה

ןוכנ

,

ךתורשפאב

עצבל

הספדה

תרזוח

.

תומכ

ןורכיזה

הנימזה

תעבוק

תא

רפסמה

לעופב

לש

םיסקפה

ונסחואיש

ןורכיזב

הספדהל

תרזוח

.

םדוק

םיספדומ

םיסקפה

םישדחה

רתוי

.

סקפה

ןשיה

רתויב

ןסחואמש

ןורכיזב

ספדומ

ןורחא

.

םיסקפ

הלא

םינסחואמ

תופיצרב

.

הספדהה

תרזוחה

הניא

תקחומ

םתוא

ןורכיזהמ

.

תקיחמל

םיסקפ

הלא

ןורכיזהמ

,

האר

תקיחמ

םיסקפ

ןורכיזהמ

.

הספדהל

תרזוח

לש

סקפ

עצב

תא

תולועפה

תואבה

ידכ

סיפדהל

סקפ

שדחמ

:

הרעה

ןיא

ךרוצ

שמתשהל

ךילהב

הז

םא

סקפה

אל

ספדוה

בקע

המיסח

רישכמב

וא

ללגב

ירמוחש

הספדהה

ולזא

ןיטולחל

.

םיבצמב

הלא

םיסקפה

םירמשנ

ןורכיזב

,

עגרבו

םינפמש

תא

המיסחה

וא

םישדחמ

תא

יאלמ

ירמוח

הספדהה

,

תלועפ

הספדהה

תשדחתמ

תיטמוטוא

.

1

.

ץחל

לע

טירפת

/

ENTER

.

2

.

ץחל

םעפ

תחא

לע

ןצחלה

>

.

תועיפומ

םילמה

Fax functions

)

תולועפ

סקפ

.(

3

.

ץחל

לע

טירפת

/

ENTER

.

4

.

שמתשה

םינצחלב

>

וא

<

דע

תעפוהל

Reprint last

)

ספדה

שדחמ

תא

ןורחאה

.(

5

.

ץחל

לע

טירפת

/

ENTER

.

רישכמה

ליחתמ

סיפדהל

שדחמ

תא

סקפה

ןורחאה

ספדוהש

.

הרעה

תריצעל

הספדהה

לכב

תע

ץחל

לע

לוטיב

)

ןצחל

לוטיב

.(

58

חולשמ

םיסקפ

)

םדקתמ

(

HEWW

background image

שומישה

ידוקב

בויח

םא

תנוכת

'

ידוק

בויח

'

תלעפומ

,

שמתשמה

שקבתי

ןיזהל

דוק

בויח

רובע

לכ

סקפ

.

רפסמ

בויחה

הכוזמ

רובע

לכ

ףד

סקפ

חלשנש

,

ללוכ

לכ

יגוס

סקפה

דבלמ

םיסקפ

ולבקתהש

הכישמב

,

םיסקפ

ונפוהש

םיסקפו

ודרוהש

בשחמהמ

.

םיסקפב

לש

הצובק

אל

תרדגומ

וא

לש

גויח

יתצובק

,

רפסמ

בויחה

הכוזמ

רובע

לכ

סקפ

חלשנש

החלצהב

לכל

דעי

.

תספדהל

חוד

גיצמש

תא

הסה

"

כ

רובע

לכ

דוק

בויח

,

האר

תספדה

חוד

דוק

בויחה

.

תרירב

לדחמה

העבקנש

תעב

רוצייה

תרדגהל

דוק

בויחה

איה

Off

)

יובכ

.(

דוק

בויחה

לוכי

תויהל

לכ

רפסמ

ןיב

1

ו-

250

.

יונישל

תרדגה

דוק

בויחה

1

.

ץחל

לע

טירפת

/

ENTER

.

2

.

שמתשה

םינצחלב

>

וא

<

ידכ

רוחבל

תא

Fax setup

,

ץחלו

לע

טירפת

/

ENTER

.

3

.

שמתשה

םינצחלב

>

וא

<

ידכ

רוחבל

תא

Fax Send setup

,

)

תנקתה

חולשמ

סקפ

(

ץחלו

לע

טירפת

/

ENTER

.

4

.

שמתשה

םינצחלב

>

וא

<

ידכ

רוחבל

תא

Billing codes

,

)

ידוק

בויח

(

ץחלו

לע

טירפת

/

ENTER

.

5

.

שמתשה

םינצחלב

>

וא

<

ידכ

רוחבל

ןיב

On

)

לעפומ

(

ו-

Off

)

יובכ

(

ץחלו

לע

טירפת

/

ENTER

.

שומישל

ידוקב

בויח

1

.

ןזה

תא

רפסמ

ןופלטה

תינדי

,

תועצמאב

שקמ

רוציק

וא

תועצמאב

תומושר

גויח

ריהמ

וא

גויח

יתצובק

.

2

.

ןעט

תא

רוקמה

שגמב

הנזהה

לש

ןיזמ

םיכמסמה

יטמוטואה

)

ADF

(

וא

לע

יבג

קרוסה

חוטשה

)

םירישכמב

HP LaserJet 3030 all-in-one

וא

HP LaserJet 3380 all-in-one

דבלב

.(

3

.

ץחל

לע

סקפ

/

החילש

.

4

.

ןזה

תא

דוק

בויחה

ץחלו

לע

סקפ

/

החילש

.

תדובע

סקפה

תחלשנ

תמשרנו

חודב

דוק

בויחה

.

תלבקל

עדימ

לע

תספדה

חוד

דוק

בויחה

,

האר

תספדה

חוד

דוק

בויחה

.

HEWW

שומישה

ידוקב

בויח

57

תי

רב

ע

background image

יוניש

הרדגהה

לש

יוהיז

לילצ

גויחה

ךרדב

ללכ

,

רישכמה

ליחתמ

גייחל

רפסמ

סקפ

ןפואב

ידיימ

.

םא

רישכמ

סקפה

ךלש

רבוחמ

ותואל

וק

וילא

רבוחמ

רישכמ

ןופלטה

,

ךילע

ליעפהל

תא

תרדגה

יוהיז

לילצ

גויחה

.

רבד

הז

ענומ

רישכמהמ

חולשל

סקפ

תעב

והשימש

רבדמ

ןופלטב

.

תרירב

לדחמה

העבקנש

תעב

רוצייה

יוהיזל

לילצ

גויחה

איה

On

)

לעפומ

(

רובע

תפרצ

הירגנוהו

,

ו-

Off

)

יובכ

(

רובע

לכ

תוצראה

/

םירוזאה

םירחאה

.

יונישל

תרדגה

יוהיז

לילצ

גויחה

.

1

.

ץחל

לע

טירפת

/

ENTER

.

2

.

שמתשה

םינצחלב

>

וא

<

ידכ

רוחבל

תא

Fax setup

,

ץחלו

לע

טירפת

/

ENTER

.

3

.

ץחל

לע

>

םעפ

תחא

ידכ

רוחבל

תא

Fax Send setup

,

חאו

"

כ

ץחל

לע

טירפת

/

ENTER

.

4

.

שמתשה

םינצחלב

>

וא

<

ידכ

רוחבל

תא

Detect dial tone

,

)

יוהיז

לילצ

גויח

(

ץחלו

לע

טירפת

/

ENTER

.

5

.

שמתשה

םינצחלב

>

וא

<

ידכ

רוחבל

ןיב

On

)

לעפומ

(

ו-

Off

)

יובכ

(

ץחלו

לע

טירפת

/

ENTER

.

56

חולשמ

םיסקפ

)

םדקתמ

(

HEWW

background image

חולשמ

סקפ

תועצמאב

גויח

ןופלטמ

ןכתיי

הצרתש

,

םיתעל

,

גייחל

רפסמ

סקפ

רישכממ

ןופלט

רבוחמש

ותואל

וק

ול

רבוחמ

רישכמ

סקפה

.

המגודל

,

םא

התא

חלוש

סקפ

םדאל

רישכמהש

ולש

אצמנ

בצמב

הלבק

ינדי

,

ךתורשפאב

םידקהל

סקפל

החיש

הליגר

ידכ

עידוהל

ותואל

םדא

סקפהש

דמוע

עיגהל

.

תחילשל

סקפ

תועצמאב

גויח

ןופלטהמ

הרעה

רישכמ

ןופלטה

בייח

תויהל

רבוחמ

האיציל

"

telephone

"

)

האיציה

תנמוסמה

למסב

לש

ןופלט

.(

1

.

ןעט

תא

ךמסמה

שגמב

הנזהה

לש

ןיזמ

םיכמסמה

יטמוטואה

)

ADF

.(

הרעה

תעב

חולשמ

סקפ

תועצמאב

גויח

ןופלטהמ

ןיא

ךתורשפאב

שמתשהל

קרוסב

חוטשה

)

םירישכמב

HP

LaserJet 3030 all-in-one

וא

HP LaserJet 3380 all-in-one

דבלב

.(

2

.

םרה

תא

תרפרופש

ןופלטה

רבוחמה

וקל

לש

רישכמ

סקפה

.

גייח

תא

רפסמ

סקפה

תועצמאב

חול

םישקמה

לש

ןופלטה

.

3

.

ןעמנהשכ

הנוע

,

רומא

ול

ליעפהל

תא

תנוכמ

סקפה

.

4

.

עגרב

עמשתש

תא

ילילצ

סקפה

ץחל

לע

סקפ

/

החילש

,

ןתמה

תעפוהל

הלימה

Connecting

)

רבחתמ

(

תגוצתב

חול

הרקבה

חנהו

תא

תרפרופשה

לע

הנכ

.

HEWW

חולשמ

סקפ

תועצמאב

גויח

ןופלטמ

55

תי

רב

ע

background image

חולשמ

סקפ

ההשומ

ךתורשפאב

ןמזתל

סקפ

חולשמל

יטמוטוא

דעומב

ידיתע

םדאל

דחא

וא

רפסמל

םישנא

.

רחאל

תמלשה

ךילה

הז

,

רישכמה

קרוס

תא

ךמסמה

לא

ןורכיזה

רזוחו

בצמל

Ready

)

ןכומ

(

רשפאמה

ךל

עצבל

תולטמ

תורחא

.

הרעה

םא

רישכמה

וניא

חילצמ

רדשל

תא

סקפה

ןמזב

עבקנש

,

רבדה

םשרנ

חודב

תחיש

סקפה

)

םא

תורשפא

וז

תלעפומ

(

וא

ןמויב

תוליעפ

סקפה

.

רודישה

לולע

לשכיהל

םא

החיש

חולשמל

סקפ

הניא

תינענ

וא

איהש

תלקתנ

לילצב

סופת

רשא

םרוג

תריצעל

תונויסנ

גויחה

רזוחה

.

)

תלבקל

עדימ

ףסונ

האר

תרדגה

ידעומ

תספדה

חוד

תחיש

סקפה

םגו

תספדה

ןמוי

תוליעפ

סקפה

(.

םא

תרדגה

סקפל

םיוסמ

חלשיהל

דעומב

ידיתע

ךא

התא

ךירצ

ףיסוהל

ול

והשמ

,

ךתורשפאב

חולשל

תא

עדימה

ףסונה

תמישמכ

הדובע

תדרפנ

.

לכ

םיסקפה

ונמזותש

חלשיהל

ותואל

רפסמ

סקפה

ןמזב

ההז

םיחלשנ

םיסקפכ

םידרפנ

.

תחילשל

סקפ

ההשומ

1

.

ןעט

תא

ךמסמה

שגמב

הנזהה

לש

ןיזמ

םיכמסמה

יטמוטואה

)

ADF

(

וא

לע

יבג

קרוסה

חוטשה

)

םירישכמב

HP LaserJet 3030 all-in-one

וא

HP LaserJet 3380 all-in-one

דבלב

.(

2

.

ץחל

לע

טירפת

/

ENTER

.

3

.

שמתשה

םינצחלב

>

וא

<

דע

תעפוהל

Fax functions

)

תולועפ

סקפ

(

זאו

ץחל

לע

טירפת

/

ENTER

.

4

.

שמתשה

םינצחלב

>

וא

<

דע

תעפוהל

Send fax later

)

חלש

סקפ

רחואמ

רתוי

(

זאו

ץחל

לע

טירפת

/

ENTER

.

5

.

ןזה

תועצמאב

םינצחלה

םיירמונאפלאה

תא

תעש

הלחתהה

חאו

"

כ

עצב

תחא

תולטמהמ

תואבה

:

םא

רישכמה

רדגוה

בצמל

ןועש

לש

12

תועש

,

שמתשה

ןצחלב

<

ידכ

זיזהל

תא

ןווחמה

רבעמ

ותל

יעיברה

רוחבלו

ןיב

A.M

.

ו-

P.M

.

)

הנפל

"

צ

החאו

"

צ

.(

רחב

1

רובע

A.M

.

וא

2

רובע

P.M

,.

חאו

"

כ

ץחל

לע

טירפת

/

ENTER

.

םא

רישכמה

רדגוה

בצמל

ןועש

לש

24

תועש

,

ץחל

לע

טירפת

/

ENTER

.

6

.

עצב

תחא

תולטמהמ

תואבה

:

תועצמאב

םינצחלה

םיירמונאפלאה

ןזה

תא

ךיראתה

ץחלו

לע

טירפת

/

ENTER

.

תלבקל

ךיראת

תרירב

לדחמה

ץחל

לע

טירפת

/

ENTER

.

7

.

ןזה

תא

רפסמ

סקפה

ןזהו

תא

תמושר

גויחה

ריהמה

וא

ץחל

לע

שקמ

רוציק

.

)

הנוכת

וז

הניא

תכמות

תוצובקב

אל

תורדגומ

)

דא

קוה

(.(

8

.

ץחל

לע

טירפת

/

ENTER

וא

לע

סקפ

/

החילש

.

רישכמה

קרוס

תא

ךמסמה

ןורכיזל

חלושו

תא

ךמסמה

ןמזב

עבקנש

.

54

חולשמ

םיסקפ

)

םדקתמ

(

HEWW

background image

תסנכה

תמודיק

גויח

תמודיק

גויח

איה

רפסמ

וא

תצובק

םירפסמ

תפסוותמש

תיטמוטוא

תליחתל

לכ

רפסמ

סקפ

ןזומש

חולב

הרקבה

וא

הנכותהמ

.

רפסמ

םיוותה

יברמה

לש

תמודיק

גויח

אוה

50

.

תרדגה

תרירב

לדחמה

איה

Off

)

יובכ

.(

ןכתיי

הצרתש

ליעפהל

תא

תורשפאה

תאזה

ןיזהלו

תמודיק

,

המגודל

,

םא

ךירצ

גייחל

רפסמ

ןוגכ

9

ידכ

לבקל

וק

ןופלט

ץוחמ

תכרעמל

ןופלטה

לש

הרבחה

.

םא

הרדגה

וז

תלעפומ

ןיידע

לכות

גייחל

רפסמ

סקפ

אלל

תמודיק

גויחה

,

לע

ידי

גויח

ינדי

.

תלבקל

תוארוה

האר

שומישה

גויחב

ינדי

.

תרדגהל

תמודיק

גויחה

1

.

ץחל

לע

טירפת

/

ENTER

.

2

.

שמתשה

םינצחלב

>

וא

<

ידכ

רוחבל

תא

Fax setup

,

ץחלו

לע

טירפת

/

ENTER

.

3

.

ץחל

לע

ןצחלה

>

םעפ

תחא

ידכ

רוחבל

תא

Fax Send setup

,

חאו

"

כ

ץחל

לע

טירפת

/

ENTER

.

4

.

שמתשה

םינצחלב

>

וא

<

ידכ

רוחבל

תא

Dial Prefix

,

)

תמודיק

גויח

(

ץחלו

לע

טירפת

/

ENTER

.

5

.

שמתשה

םינצחלב

>

וא

<

ידכ

רוחבל

ןיב

On

)

לעפומ

(

ו-

Off

)

יובכ

(

ץחלו

לע

טירפת

/

ENTER

.

6

.

םא

תרחב

תורשפאב

On

,

)

לעפומ

(

שמתשה

םינצחלב

םיירמונאפלאה

ידכ

ןיזהל

תא

תמודיקה

ץחלו

לע

טירפת

/

ENTER

.

ךתורשפאב

שמתשהל

םירפסמב

,

תויהשה

ינמיסו

גויח

.

HEWW

תסנכה

תמודיק

גויח

53

תי

רב

ע

background image

שומישה

יוותב

גויח

תעב

שומישה

חולב

הרקבה

תנזהל

ךמש

תרתוכב

וא

תדלקהל

םש

שקמל

רוציק

,

תמושרל

גויח

ריהמ

וא

תמושרל

גויח

יתצובק

,

ץחל

תופיצרב

לע

ןצחלה

ירמונאפלאה

םיאתמה

דע

תעפוהל

תואה

היוצרה

.

חא

"

כ

ץחל

לע

ןצחלה

<

ידכ

רוחבל

תא

תואה

רובעלו

םוקימל

אבה

.

הלבטב

האבה

םיגצומ

תויתואה

םירפסמהו

םיעיפומש

לע

לכ

ןצחל

ירמונאפלא

.

תפש

תרירב

לדחמה

הרדגוה

תילגנאל

:

רפסמ

ןצחל

םיוות

1

1

2

A B C a b c 2

3

D E F d e f 3

4

G H I g h i 4

5

J K L j k l 5

6

M N O m n o 6

7

P Q R S p q r s 7

8

T U V t u v 8

9

W X Y Z w x y z 9

0

0

*

)

(

+

-

.

/

,

*

&

@

#

חוור

#

תסנכהל

היהשה

ךתורשפאב

ףיסוהל

תויהשה

רפסמב

סקפ

התאש

גייחמ

וא

רפסמב

סקפ

התאש

תנכתמ

שקמל

רוציק

,

תמושרל

גויח

ריהמ

וא

תמושרל

גויח

יתצובק

.

םיתעל

תובורק

תויהשה

תושורד

תעב

גויח

וחל

"

ל

וא

תורבחתה

וקל

ץוח

.

תסנכהל

היהשה

ףצרב

גויחה

,

ץחל

לע

היהשה

/

גויח

רזוח

.

תגוצתב

חול

הרקבה

עיפומ

קיספ

),

,(

ןייצמה

תא

הדוקנה

ףצרב

גויחה

הב

שחרתת

היהשהה

.

ידכ

רישכמהש

ןיתמי

תלבקל

לילצ

גויח

ינפל

אוהש

ךישממ

גייחל

תא

תיראש

רפסמ

ןופלטה

,

ץחל

לע

*

תופיצרב

דע

העיפומש

תואה

W

תגוצתב

חול

הרקבה

.

ידכ

רישכמהש

עצבי

הציחל

הרצק

לע

קספמ

הלתמ

ןופלטה

)

hook flash

,(

ץחל

לע

*

תופיצרב

דע

העיפומש

תואה

R

תגוצתב

חול

הרקבה

.

52

חולשמ

םיסקפ

)

םדקתמ

(

HEWW

background image

5

.

שמתשה

םינצחלב

>

וא

<

ידכ

רוחבל

תא

Del. # in group

,

)

תקיחמ

רפסמ

הצובקמ

(

ץחלו

לע

טירפת

/

ENTER

.

6

.

שמתשה

םינצחלב

>

וא

<

ידכ

רוחבל

תא

רבח

הצובקה

ךנוצרבש

קוחמל

.

7

.

רושיאל

הקיחמה

ץחל

לע

טירפת

/

ENTER

.

8

.

עצב

תחא

תולטמהמ

תואבה

:

רוזח

לע

םיבלש

6

ו-

7

ידכ

קוחמל

הצובקהמ

םינעמנ

םיפסונ

.

םא

תמייס

ץחל

לע

לוטיב

.

הרעה

םג

הקיחמ

לש

תמושר

גויח

ריהמ

תמרוג

הקיחמל

לש

ןעמנ

הז

לכמ

תומושר

גויחה

יתצובקה

ןהב

הללכנ

.

תקיחמל

לכ

תומושר

סקנפ

םינופלטה

ךתורשפאב

קוחמל

תא

לכ

תומושר

גויחה

ריהמה

,

ישקמ

רוציקה

ידוקו

גויחה

יתצובקה

םיתנכותמש

רישכמב

.

תוריהז

רחאל

תקיחמ

תומושר

גויח

ריהמ

,

ישקמ

רוציק

תומושרו

גויח

יתצובק

,

אל

ןתינ

םרזחשל

.

1

.

ץחל

לע

טירפת

/

ENTER

.

2

.

שמתשה

םינצחלב

>

וא

<

ידכ

רוחבל

תא

Fax setup

,

ץחלו

לע

טירפת

/

ENTER

.

3

.

ץחל

לע

טירפת

/

ENTER

ידכ

רוחבל

תא

Phone Book

)

סקנפ

םינופלט

.(

4

.

שמתשה

םינצחלב

>

וא

<

ידכ

רוחבל

תא

Delete all

,

)

תקיחמ

םלוכ

(

ץחלו

לע

טירפת

/

ENTER

.

5

.

רושיאל

הקיחמה

ץחל

לע

טירפת

/

ENTER

.

HEWW

תודוא

תומושר

לש

גויח

ריהמ

,

ישקמ

רוציק

תומושרו

גויח

יתצובק

51

תי

רב

ע

background image

הרעה

תא

תונכתה

לש

תומושר

גויח

ריהמ

,

ישקמ

רוציק

תומושרו

גויח

יתצובק

,

לק

רתוי

עצבל

ךרד

הנכותה

.

תלבקל

תוארוה

לע

תונכת

הז

תועצמאב

תנכות

Toolbox

)

זגרא

םילכ

,(

ןייע

ךירדמב

ינורטקלאה

שמתשמל

.

תונכתל

תומושר

גויח

יתצובק

1

.

לכל

רפסמ

סקפ

ךנוצרבש

לולכל

הצובקב

,

הצקה

תמושר

גויח

ריהמ

.

)

תלבקל

תוארוה

,

האר

תונכתל

תומושר

גויח

ריהמ

ישקמו

רוציק

(.

2

.

ץחל

לע

טירפת

/

ENTER

.

3

.

שמתשה

םינצחלב

>

וא

<

ידכ

רוחבל

תא

Fax setup

,

ץחלו

לע

טירפת

/

ENTER

.

4

.

ץחל

לע

טירפת

/

ENTER

ידכ

רוחבל

תא

Phone Book

)

סקנפ

םינופלט

.(

5

.

שמתשה

םינצחלב

>

וא

<

ידכ

רוחבל

תא

Group setup

,

ץחלו

לע

טירפת

/

ENTER

.

6

.

שמתשה

םינצחלב

>

וא

<

ידכ

רוחבל

תא

Add/Edit group

,

)

הפסוה

/

הכירע

לש

הצובק

(

ץחלו

לע

טירפת

/

ENTER

.

7

.

תועצמאב

םינצחלה

םיירמונאפלאה

ןזה

תא

רפסמה

ךנוצרבש

רשקל

םע

הצובק

וז

ץחלו

לע

טירפת

/

ENTER

.

םירחובשכ

רפסמ

ןיב

1

ו-

9

)

רישכמב

HP LaserJet 3380 all-in-one

(

וא

ןיב

1

ו-

7

)

םירישכמב

HP LaserJet 3015 all-in-one

וא

HP LaserJet 3030 all-in-one

(

םירשוק

ךכב

תא

הצובקה

םג

שקמל

רוציקה

ליבקמה

.

8

.

תועצמאב

םינצחלה

םיירמונאפלאה

ןזה

םש

הצובקל

ץחלו

לע

טירפת

/

ENTER

.

9

.

עצב

תחא

תולועפהמ

תואבה

:

ץחל

לע

שקמ

רוציק

חאו

"

כ

ץחל

בוש

לע

טירפת

/

ENTER

ידכ

רשאל

תא

הפסוהה

.

רוזח

לע

בלש

הז

רובע

לכ

רבח

הצובק

ךנוצרבש

ףיסוהל

.

רחב

תא

Phone Book

,

חאו

"

כ

רחב

תא

תמושר

גויחה

ריהמה

רבחל

הצובקה

ךנוצרבש

ףיסוהל

.

ץחל

לע

טירפת

/

ENTER

ידכ

רשאל

תא

הפסוהה

.

רוזח

לע

בלש

הז

רובע

לכ

רבח

הצובק

ךנוצרבש

ףיסוהל

.

10

.

םויסב

ץחל

לע

טירפת

/

ENTER

.

11

.

םא

ךנוצרב

תוצקהל

תומושר

תופסונ

לש

גויח

יתצובק

ץחל

לע

טירפת

/

ENTER

,

רוזחו

לע

םיבלשה

1

דע

10

.

תקיחמל

תומושר

גויח

יתצובק

1

.

ץחל

לע

טירפת

/

ENTER

.

2

.

שמתשה

םינצחלב

>

וא

<

ידכ

רוחבל

תא

Fax setup

,

ץחלו

לע

טירפת

/

ENTER

.

3

.

ץחל

לע

טירפת

/

ENTER

ידכ

רוחבל

תא

Phone Book

)

סקנפ

םינופלט

.(

4

.

שמתשה

םינצחלב

>

וא

<

ידכ

רוחבל

תא

Group setup

,

ץחלו

לע

טירפת

/

ENTER

.

5

.

שמתשה

םינצחלב

>

וא

<

ידכ

רוחבל

תא

Delete group

,

)

תקיחמ

הצובק

(

ץחלו

לע

טירפת

/

ENTER

.

6

.

תועצמאב

םינצחלה

םיירמונאפלאה

ןזה

תא

רפסמה

לש

תמושר

גויחה

יתצובקה

ךנוצרבש

קוחמל

ץחלו

לע

טירפת

/

ENTER

.

7

.

רושיאל

הקיחמה

ץחל

לע

טירפת

/

ENTER

.

תקיחמל

רבח

הצובק

דיחי

תמושרמ

גויח

יתצובק

1

.

ץחל

לע

טירפת

/

ENTER

.

2

.

שמתשה

םינצחלב

>

וא

<

ידכ

רוחבל

תא

Fax setup

,

ץחלו

לע

טירפת

/

ENTER

.

3

.

ץחל

לע

טירפת

/

ENTER

ידכ

רוחבל

תא

Phone Book

)

סקנפ

םינופלט

.(

4

.

שמתשה

םינצחלב

>

וא

<

ידכ

רוחבל

תא

Group setup

,

ץחלו

לע

טירפת

/

ENTER

.

50

חולשמ

םיסקפ

)

םדקתמ

(

HEWW

background image

תקיחמל

תומושר

גויח

ריהמ

ישקמו

רוציק

1

.

ץחל

לע

טירפת

/

ENTER

.

2

.

שמתשה

םינצחלב

>

וא

<

ידכ

רוחבל

תא

Fax setup

,

ץחלו

לע

טירפת

/

ENTER

.

3

.

ץחל

לע

טירפת

/

ENTER

ידכ

רוחבל

תא

Phone Book

)

סקנפ

םינופלט

.(

4

.

ץחל

לע

טירפת

/

ENTER

ידכ

רוחבל

תא

Individual setup

)

הנקתה

תינטרפ

.(

5

.

שמתשה

םינצחלב

>

וא

<

ידכ

רוחבל

תא

Delete

,

)

הקיחמ

(

ץחלו

לע

טירפת

/

ENTER

.

6

.

תועצמאב

םינצחלה

םיירמונאפלאה

ןזה

תא

רפסמה

לש

תמושר

גויחה

ריהמה

ךנוצרבש

קוחמל

ץחלו

לע

טירפת

/

ENTER

.

7

.

רושיאל

הקיחמה

ץחל

לע

טירפת

/

ENTER

.

תונכתל

ריהמ

לש

תומושר

גויח

ריהמ

ישקמו

רוציק

הרעה

אל

ןתינ

שמתשהל

ךילהב

אבה

ידכ

תנכתל

תמושר

גויח

יתצובק

.

תלבקל

תוארוה

לע

תמושר

גויח

יתצובק

האר

תונכתל

תומושר

גויח

יתצובק

.

עצב

תא

תולועפה

תואבה

ידכ

תנכתל

תוריהמב

תומושר

גויח

ריהמ

ישקמו

רוציק

חולמ

הרקבה

לש

רישכמה

:

1

.

עצב

תחא

תולטמהמ

תואבה

:

חולב

הרקבה

לש

רישכמה

ץחל

לע

רפס

םינופלט

,

ןזה

תמושר

גויח

ריהמ

םרטש

התנכות

ץחלו

לע

טירפת

/

ENTER

.

ץחל

לע

שקמ

רוציק

יונפ

.

חולב

הרקבה

לש

רישכמה

תגצומ

העדוה

דוקש

גויחה

ריהמה

וא

שקמ

רוציקה

םניא

םיתנכותמ

.

2

.

ץחל

לע

טירפת

/

ENTER

ידכ

תנכתל

תא

תמושר

גויחה

ריהמה

וא

תא

שקמ

רוציקה

.

3

.

ןזה

תא

רפסמ

סקפה

ץחלו

לע

טירפת

/

ENTER

.

לולכ

תויהשה

וא

םירפסמ

םישורד

םירחא

,

ןוגכ

רוזא

גויח

,

דוק

השיג

םירפסמל

ץוחמ

תכרעמל

תזכרמ

)

ךרדב

ללכ

9

וא

0

(

וא

תמודיק

תחישל

ץוח

.

)

תלבקל

עדימ

ףסונ

,

האר

שומישה

יוותב

גויח

.(

הרעה

תעב

תנזה

רפסמ

סקפ

,

ידכ

סינכהל

היהשה

ףצרב

גויחה

ץחל

לע

היהשה

/

גויח

רזוח

דע

עיפויש

קיספ

),

.(

םא

ךנוצרב

רישכמהש

ןיתמי

לילצל

גויח

,

ץחל

לע

*

דע

עיפותש

תואה

W

.

4

.

תועצמאב

םינצחלה

םיירמונאפלאה

ןזה

םש

רובע

רפסמ

סקפה

.

םשל

ךכ

,

ץחל

תופיצרב

לע

ןצחל

תואה

היוצרה

דע

התעפוהל

.

)

תלבקל

תמישר

םיוותה

,

האר

שומישה

יוותב

גויח

(.

5

.

תרימשל

הרדגהה

ץחל

לע

טירפת

/

ENTER

.

לוהינ

תומושר

גויח

יתצובק

םא

התא

חלוש

עדימ

התואל

תצובק

םישנא

ןפואב

עובק

,

ךתורשפאב

תנכתל

תמושר

גויח

יתצובק

ידכ

טשפל

תא

הלטמה

.

תומושר

גויח

יתצובק

תובכרומ

תומושרמ

לש

גויח

ריהמ

.

תומושר

גויח

יתצובק

תוססובמה

לע

תורפסה

1

דע

9

)

רישכמב

HP LaserJet 3380 all-in-one

(

וא

לע

תורפסה

1

דע

7

)

םירישכמב

HP LaserJet 3015 all-in-one

וא

HP LaserJet 3030 all-in-one

(

תורשוקמ

םג

ישקמל

רוציקה

םיליבקמה

ןהל

לע

יבג

חול

הרקבה

.

ןתינ

ףיסוהל

הצובקל

לכ

המושר

תדדוב

לש

גויח

ריהמ

.

ידכ

ןתינש

היהי

ףיסוהל

תא

ירבח

הצובקה

תמושרל

גויחה

יתצובקה

,

ךירצ

םדוק

תנכתל

לכל

דחא

םירבחהמ

תמושר

גויח

ריהמ

וא

תוצקהל

ול

שקמ

רוציק

.

עצב

תא

תוארוהה

תואבה

ידכ

להנל

תא

תומושר

גויחה

יתצובקה

.

HEWW

תודוא

תומושר

לש

גויח

ריהמ

,

ישקמ

רוציק

תומושרו

גויח

יתצובק

49

תי

רב

ע

background image

תודוא

תומושר

לש

גויח

ריהמ

,

ישקמ

רוציק

תומושרו

גויח

יתצובק

ךתורשפאב

ןסחאל

ירפסמ

סקפ

וא

תוצובק

לש

ירפסמ

סקפ

םיגייוחמש

רידת

,

ישקמכ

רוציק

,

תומושר

גויח

ריהמ

וא

תומושר

גויח

יתצובק

.

סקנפ

םינופלטה

לש

רישכמה

ליכמ

הסב

"

כ

120

תומוקמ

םייונפ

רובע

תומושר

גויח

ריהמ

תומושרו

גויח

יתצובק

.

המגודל

,

םא

תנכתת

100

תומושרהמ

גויחכ

ריהמ

,

ךתורשפאב

שמתשהל

ב

-

20

םירתונה

רובע

םיגויח

םייתצובק

.

תלבקל

עדימ

ףסונ

תודוא

ןפוא

שומישה

תומושרב

גויח

ריהמ

,

ישקמ

רוציק

תומושרו

גויח

יתצובק

,

ןייע

םיכילהב

םיאבה

:

תונכתל

תומושר

גויח

ריהמ

ישקמו

רוציק

תומושר

גויח

ריהמ

1

דע

9

)

רישכמב

HP LaserJet 3380 all-in-one

(

וא

1

דע

7

)

םירישכמב

HP

LaserJet 3015 all-in-one

וא

HP LaserJet 3030 all-in-one

(

תורשוקמ

םג

ישקמל

רוציקה

םיליבקמה

ןהל

לע

יבג

חול

הרקבה

.

ןתינ

שמתשהל

ישקמב

רוציקה

רובע

תומושר

לש

גויח

ריהמ

וא

גויח

יתצובק

.

רובע

רפסמ

סקפ

דדוב

,

ןתינ

ןיזהל

50

םיוות

לכל

רתויה

.

הרעה

תא

תונכתה

לש

תומושר

גויח

ריהמ

,

ישקמ

רוציק

תומושרו

גויח

יתצובק

,

לק

רתוי

עצבל

ךרד

הנכותה

.

תלבקל

תוארוה

לע

תונכת

ןפואב

הז

ןייע

ךירדמב

ינורטקלאה

שמתשמל

.

עצב

תא

תולועפה

תואבה

ידכ

תנכתל

תומושר

גויח

ריהמ

ישקמו

רוציק

,

חולמ

הרקבה

לש

רישכמה

:

1

.

ץחל

לע

טירפת

/

ENTER

.

2

.

שמתשה

םינצחלב

>

וא

<

ידכ

רוחבל

תא

Fax setup

,

ץחלו

לע

טירפת

/

ENTER

.

3

.

ץחל

לע

טירפת

/

ENTER

ידכ

רוחבל

תא

Phone Book

)

סקנפ

םינופלט

.(

4

.

ץחל

לע

טירפת

/

ENTER

ידכ

רוחבל

תא

Individual setup

)

הנקתה

תינטרפ

.(

5

.

ץחל

לע

טירפת

/

ENTER

ידכ

רוחבל

תא

Add

)

הפסוה

.(

6

.

תועצמאב

םינצחלה

םיירמונאפלאה

ןזה

תא

רפסמ

תמושר

גויחה

ריהמה

ךנוצרבש

רשקל

םע

רפסמ

סקפה

ץחלו

לע

טירפת

/

ENTER

.

םירחובשכ

רפסמ

ןיב

1

ו-

9

)

רישכמב

HP LaserJet 3380 all-in-

one

(

וא

ןיב

1

ו-

7

)

םירישכמב

HP LaserJet 3015 all-in-one

וא

HP LaserJet 3030 all-in-one

(

םירשוק

ךכב

תא

רפסמ

סקפה

םג

שקמל

רוציקה

ליבקמה

.

הרעה

תעב

תדלקה

רפסמ

סקפ

,

םא

ךנוצרב

סינכהל

חוור

ףצרב

גויחה

,

ץחל

לע

היהשה

/

גויח

רזוח

דע

עיפויש

קיספ

),

.(

םא

ךנוצרב

רישכמהש

ןיתמי

לילצל

גויח

,

ץחל

לע

*

דע

עיפותש

תואה

W

.

7

.

תועצמאב

םינצחלה

םיירמונאפלאה

ןזה

תא

רפסמ

סקפה

.

לולכ

תויהשה

ןהשלכ

וא

םירפסמ

םישורד

,

ןוגכ

רוזא

גויח

,

דוק

השיג

םירפסמל

ץוחמ

תכרעמל

תזכרמ

)

ךרדב

ללכ

9

וא

0

(

וא

תמודיק

תחיש

ץוח

.

8

.

ץחל

לע

טירפת

/

ENTER

.

9

.

תועצמאב

םינצחלה

םיירמונאפלאה

ןזה

םש

רובע

רפסמ

סקפה

.

םשל

ךכ

,

ץחל

תופיצרב

לע

ןצחל

תואה

היוצרה

דע

התעפוהל

.

)

תלבקל

תמישר

םיוותה

,

האר

שומישה

יוותב

גויח

(.

הרעה

תסנכהל

ינמיס

קוסיפ

ץחל

לע

ןצחל

תיבכוכה

)

*

(

תופיצרב

דע

תעפוהל

ותה

יוצרה

חאו

"

כ

ץחל

לע

ןצחלה

>

ידכ

רובעל

םוקימל

אבה

.

10

.

תרימשל

הרדגהה

ץחל

לע

טירפת

/

ENTER

.

11

.

םא

ךילע

תנכתל

תומושר

גויח

ריהמ

וא

ישקמ

רוציק

םיפסונ

,

רוזח

לע

םיבלש

1

דע

10

.

48

חולשמ

םיסקפ

)

םדקתמ

(

HEWW

background image

חולשמ

םיסקפ

)

םדקתמ

(

קרפב

הז

תוראותמ

תונוכתה

תומדקתמה

לש

חולשמ

םיסקפ

,

תונימזה

רישכמב

HP LaserJet all-in-one

.

תא

בור

תולועפה

וללה

רשפא

עצבל

םג

תועצמאב

תנכות

Toolbox

)

זגרא

םילכ

.(

תלבקל

עדימ

ףסונ

לע

הנכות

וז

ןייע

ךירדמב

ינורטקלאה

שמתשמל

.

תודוא

תומושר

לש

גויח

ריהמ

,

ישקמ

רוציק

תומושרו

גויח

יתצובק

שומישה

יוותב

גויח

תסנכה

תמודיק

גויח

חולשמ

סקפ

ההשומ

חולשמ

סקפ

תועצמאב

גויח

ןופלטמ

יוניש

הרדגהה

לש

יוהיז

לילצ

גויחה

שומישה

ידוקב

בויח

הספדה

תרזוח

לש

סקפ

תקיחמ

םיסקפ

ןורכיזהמ

שומישה

תינפהב

סקפ

תכיפה

ןופלט

החולש

ןימזל

תלבקל

םיסקפ

שומישה

תכישמב

סקפ

יוניש

בצמה

יוהיזל

טקש

תריצי

םיסקפ

םע

המתחה

הלבקב

תרדגה

בצמה

ןוקיתל

תואיגש

סקפ

יוניש

תרדגה

V.34

HEWW

47

תי

רב

ע

background image

יוניש

תורדגה

תמצוע

לוקה

תמצועב

ילילצ

סקפה

רשפא

טולשל

חולמ

הרקבה

לש

רישכמה

.

רשפא

תונשל

תא

יגוס

םילילצה

םיאבה

:

ילילצ

סקפה

םירושקה

םיסקפל

םיסנכנ

םיאצויו

לוצלצ

ןופלטה

דיעמה

לע

םיסקפ

םיסנכנ

תרירב

לדחמה

העבקנש

תעב

רוצייה

תמצועל

ילילצ

סקפה

איה

Soft

)

שלח

.(

תלבקל

עדימ

יללכ

לע

הטילשה

תורדגהב

המצועה

ןייע

ךירדמב

ינורטקלאה

שמתשמל

.

יונישל

תמצוע

ילילצ

סקפה

)

רוטינומ

וקה

(

)

HP LaserJet 3015

(

עצב

תא

תולועפה

תואבה

ידכ

תונשל

תא

תמצוע

ילילצ

סקפה

רישכמב

HP LaserJet 3015 all-in-one

.

1

.

ץחל

לע

טירפת

/

ENTER

.

2

.

שמתשה

םינצחלב

>

וא

<

ידכ

רוחבל

תא

Common settings

,

ץחלו

לע

טירפת

/

ENTER

.

3

.

שמתשה

םינצחלב

>

וא

<

ידכ

רוחבל

תא

Volume settings

,

)

תורדגה

המצוע

(

ץחלו

לע

טירפת

/

ENTER

.

4

.

שמתשה

םינצחלב

>

וא

<

ידכ

רוחבל

תא

PhoneLine Volume

,

)

תמצוע

וק

ןופלטה

(

ץחלו

לע

 

טירפת

/

ENTER

.

5

.

שמתשה

םינצחלב

>

וא

<

ידכ

רוחבל

ןיב

Off, Soft, Medium

,

ו-

Loud

)

יובכ

,

שלח

,

ינוניב

קזחו

.(

6

.

תרימשל

הרדגהה

ץחל

לע

טירפת

/

ENTER

.

יונישל

תמצוע

ילילצ

סקפה

)

רוטינומ

וקה

(

)

HP LaserJet 3030 all-in-

one

וא

HP LaserJet 3380 all-in-one

(

עצב

תא

תולועפה

תואבה

ידכ

תונשל

תא

תמצוע

ילילצ

סקפה

םירישכמב

HP LaserJet 3030 all-in-one

וא

HP LaserJet 3380 all-in-one

.

1

.

ץחל

לע

תמצוע

לוק

לע

יבג

חול

הרקבה

.

2

.

שמתשה

םינצחלב

>

וא

<

ידכ

רוחבל

ןיב

Off, Soft, Medium

,

ו-

Loud

)

יובכ

,