Nápověda pro HP LaserJet 3030 All in One Printer

background image
background image
background image

hp LaserJet 3020 all-in-one a
hp LaserJet 3030 all-in-one

Uživatelská příručka

background image

Informace o autorských právech

© 2003 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Žádná část tohoto dokumentu nesmí být
zkopírována, upravena ani přeložena do
jiného jazyka bez předchozího písemného
souhlasu společnosti s výjimkou případu,
kdy to povoluje autorský zákon.

Informace obsažené v tomto dokumentu
mohou být změněny bez předchozího
upozornění.

Jediné záruky na produkty a služby
společnosti HP jsou uvedeny ve
výslovných prohlášeních o záruce, která
jsou dodávána s příslušnými produkty a
službami. Žádnou část tohoto dokumentu
nelze považovat za dodatečnou záruku.
Společnost HP nenese žádnou
zodpovědnost za technické nebo věcné
chyby nebo chybějící informace, které se
mohou v tomto dokumentu vyskytnout.

Uživateli produktu společnosti Hewlett-
Packard, se kterým je dodávána tato
příručka uživatele, je udělena licence: a)
vytisknout kopie této příručky uživatele pro
OSOBNÍ, INTERNÍ nebo FIREMNÍ použití
za podmínek, že tyto kopie nebude
prodávat, znovu prodávat nebo jinak
distribuovat; a b) umístit elektronickou
kopii této příručky uživatele na síťový
server, za předpokladu, že je přístup
k elektronické kopii omezen na OSOBNÍ,
INTERNÍ uživatele produktu společnosti
Hewlett-Packard, se kterým je tato
příručka uživatele dodávána.

Identifikační číslo: Q2665-90907

Edition 1, 10/2003

Informace o ochranných známkách

Adobe® a PostScript® jsou ochranné
známky společnosti Adobe Systems
Incorporated.

Microsoft®, Windows® a Windows NT®
jsou registrované ochranné známky
společnosti Microsoft Corporation v USA.

UNIX® je registrovaná ochranná známka
organizace The Open Group.

Všechny další produkty zmíněné v tomto
dokumentu mohou být ochrannými
známkami příslušných společností.

Hewlett-Packard Development Company, L.P.
20555 S.H. 249
Houston, TX 77070

background image

Obsah

1 Seznámení se zařízením

Identifikace hp LaserJet 3020 all-in-one a hp LaserJet 3030 all-in-one ..................................2

Obsah balení hp LaserJet 3020 all-in-one .........................................................................2
Obsah balení hp LaserJet 3030 all-in-one .........................................................................3

Vlastnosti zařízení hp LaserJet 3020 all-in-one a hp LaserJet 3030 all-in-one .......................4
Identifikace hardwarových součástí .........................................................................................5

Hardwarové součásti zařízení HP LaserJet 3020 all-in-one .............................................5
Hardwarové součásti zařízení HP LaserJet 3030 all-in-one .............................................5

Součásti ovládacího panelu zařízení hp LaserJet 3020 all-in-one ..........................................6
Součásti ovládacího panelu zařízení hp LaserJet 3030 all-in-one ..........................................7
Identifikace programového vybavení .......................................................................................8

Podporované operační systémy ........................................................................................8

Specifikace tiskových médií ......................................................................................................9

Podporovaná hmotnost a formáty papíru ..........................................................................9

2 Změna nastavení pomocí Nástrojů hp nebo ovládacího panelu zařízení

Použití Nástrojů hp (systém Windows) ..................................................................................13

Podporované operační systémy ......................................................................................13
Podporované prohlížeče ..................................................................................................13
Zobrazení Nástrojů hp ......................................................................................................13
Části Nástrojů hp ..............................................................................................................14

Použití ovládacího panelu zařízení .........................................................................................16

Tisk konfigurační stránky .................................................................................................16
Tisk schématu nabídek ovládacího panelu zařízení .......................................................16
Obnovení výchozího nastavení od výrobce .....................................................................16
Změna jazyka zobrazení ovládacího panelu zařízení .....................................................17
Změna výchozího formátu média ....................................................................................17
Použití ovladačů hlasitosti zařízení ..................................................................................17

3 Tisk

Tisk s ručním podáváním .......................................................................................................22

Tisk s ručním podáváním .................................................................................................22

Zastavení nebo zrušení tiskové úlohy ....................................................................................23
Ovladače tiskárny ................................................................................................................... 24

Změna nastavení tisku .....................................................................................................24

Seznámení s nastavením kvality tisku ...................................................................................26

Dočasná změna nastavení kvality tisku ...........................................................................26
Změna nastavení kvality tisku pro všechny budoucí tiskové úlohy .................................26
Používání režimu EconoMode (k úspoøe toneru) ...........................................................27

Optimalizace kvality tisku pro typy médií ................................................................................28

Přístup k funkci optimalizace ...........................................................................................28

Specifikace vhodných médií ...................................................................................................29
Průvodce použitím médií ........................................................................................................30

Papír ................................................................................................................................. 30

CSWW

iii

background image

Tabulka běžných problémů s médii .................................................................................30
Štítky ................................................................................................................................. 30
Fólie ..................................................................................................................................31
Obálky ............................................................................................................................... 31
Kartóny a silná média ....................................................................................................... 32

Volba médií pro automatický podavač dokumentů (ADF) .....................................................34

Specifikace automatického podavače dokumentů (ADF) ...............................................34

Tisk na obálky .........................................................................................................................35

Tisk jedné obálky .............................................................................................................. 35
Tisk více obálek ................................................................................................................ 36

Tisk na fólie a štítky ................................................................................................................ 38

Tisk na fólie nebo štítky ....................................................................................................38

Tisk na hlavičkový papír a předtištěné formuláře ..................................................................40

Tisk na hlavičkový papír a předtištěné formuláře ............................................................40

Tisk na média vlastního formátu nebo kartón ........................................................................41

Tisk na média vlastního formátu nebo na kartón ............................................................41

Tisk na obě strany média (ruční oboustranný tisk) ................................................................42

Ruční oboustranný tisk .....................................................................................................42

Tisk více stránek na jeden list média .....................................................................................44

Tisk více stránek na jeden list (Windows) .......................................................................44
Tisk více stránek na jeden list (Macintosh) ......................................................................44

Tisk brožur .............................................................................................................................. 45

Tisk brožur ........................................................................................................................45

Tisk vodoznaků .......................................................................................................................47

Použití funkce vodoznaku ................................................................................................47

4 Kopírování

Vkládání předloh při kopírování ..............................................................................................50

Vkládání předloh na skleněnou desku skeneru ...............................................................50
Vkládání předloh do vstupního zásobníku automatického podavače dokumentů
(ADF) ................................................................................................................................ 50

Spuštění úlohy kopírování ......................................................................................................52
Zrušení úlohy kopírování ........................................................................................................52
Nastavení kvality kopií ............................................................................................................53

Nastavení kvality kopií pro aktuální úlohu .......................................................................53
Nastavení výchozí kvality kopií ........................................................................................53

Úprava nastavení kontrastu (světlejší nebo tmavší kopie) ....................................................54

Nastavení kontrastu (světlejší nebo tmavší kopie) pro aktuální úlohu ...........................54
Úprava výchozího nastavení kontrastu ...........................................................................54

Zmenšování a zvětšování kopií ..............................................................................................55

Zvětšení nebo zmenšení kopií u aktuální úlohy ..............................................................56
Změna výchozí velikosti kopie .........................................................................................56

Změna nastavení kompletování kopií ....................................................................................58

Změna nastavení kompletování kopií pro aktuální úlohu ...............................................58
Změna výchozího nastavení kompletování .....................................................................58

Změna počtu kopií .................................................................................................................. 59

Změna počtu kopií pro aktuální úlohu .............................................................................59
Změna výchozího počtu kopií ..........................................................................................59

Kopírování fotografií, oboustranných předloh nebo knih .......................................................60

Kopírování fotografie ........................................................................................................60
Kopírování vícestránkových oboustranných předloh ......................................................60
Kopírování knihy ............................................................................................................... 61

5 Skenování

Vkládání předloh při skenování ..............................................................................................64

iv

CSWW

background image

Vkládání předloh na skleněnou desku skeneru ...............................................................64
Vkládání předloh do vstupního zásobníku automatického podavače dokumentů
(ADF) ................................................................................................................................ 64

Vysvětlení metod skenování ..................................................................................................66
Skenování z ovládacího panelu zařízení (systém Windows) ................................................67

Programování tlačítka zařízení Skenovat do ...................................................................67
Skenování do elektronické pošty .....................................................................................67
Skenování do složky ........................................................................................................67

Zrušení úlohy skenování .........................................................................................................69
Skenování pomocí softwaru Skenování hp LaserJet (systém Windows) .............................70

Skenování do elektronické pošty .....................................................................................70
Skenování do souboru .....................................................................................................71
Skenování do jiného programu ........................................................................................71
Skenování do programu Readiris OCR ...........................................................................72

Skenování ze zařízení a programu HP Director (systém Macintosh) ....................................73

Skenování do elektronické pošty .....................................................................................73
Skenování do souboru .....................................................................................................73
Skenování do programu ...................................................................................................74
Použití skenování po stránkách .......................................................................................74

Skenování pomocí programu vyhovujícího specifikaci TWAIN nebo WIA ...........................75

Použití programu vyhovujícího specifikaci TWAIN nebo WIA ........................................75

Skenování fotografie nebo knihy ............................................................................................77

Skenování fotografie ........................................................................................................77
Skenování knihy ...............................................................................................................77

Skenování pomocí OCR .........................................................................................................79

Readiris ............................................................................................................................. 79

Rozlišení skeneru a barvy ......................................................................................................80

Pokyny pro rozlišení a barvy ............................................................................................80
Barevnost ......................................................................................................................... 81

6 Faxování

.................................................................................................................................................. 83

7 Čištění a údržba

Čištění vnějších částí zařízení ................................................................................................86

Čištění povrchu ................................................................................................................ 86
Čištění skla .......................................................................................................................86
Čištění výplně víka ........................................................................................................... 87

Čištění dráhy média ................................................................................................................88

Čištění dráhy média .........................................................................................................88

Výměna jednotky podávacího válce automatického podavače dokumentů (ADF)
.................................................................................................................................................. 89

8 Odstraňování problémů

Zařízení nelze zapnout ...........................................................................................................94

Je zařízení napájeno? ......................................................................................................94

Na displeji ovládacího panelu zařízení jsou černé čáry nebo tečky nebo je prázdný
.................................................................................................................................................. 95

Bylo zařízení vystaveno vlivům elektrického nebo magnetického pole? ........................95

Stránky se tisknou, ale jsou zcela prázdné ............................................................................96

Je na tiskové kazetě dosud ochranná páska? ................................................................96
Obsahuje dokument prázdné stránky? ............................................................................96
Lze vytisknout konfigurační stránku? ...............................................................................96
Je předloha vložena správně? .........................................................................................96

CSWW

v

background image

Stránky se nevytiskly .............................................................................................................. 97

Zobrazuje se na obrazovce počítače zpráva? .................................................................97
Zavádí se médium do zařízení správně? ........................................................................97
Dochází k uvíznutí média? ...............................................................................................97
Je paralelní kabel nebo kabel USB (A/B) funkční? Je připojen správně? ......................97
Jsou k počítači připojena jiná zařízení? ...........................................................................97

Stránky se vytisknou, ale existuje problém ............................................................................98

Je kvalita tisku nízká? ......................................................................................................98
Liší se vytištěná stránka od toho, co vidíte na obrazovce? .............................................98
Odpovídá nastavení zařízení použitému médiu? ............................................................98

Na obrazovce se objeví chybová hlášení ...............................................................................99

Tiskárna neodpovídá, chyba při zápisu do LPT1 ............................................................99
Nelze použít port (používá ho jiná aplikace) ....................................................................99

Problémy při manipulaci s papírem ......................................................................................100

Tisk je zkosený (zkřivený) ..............................................................................................100
Podává se více listů současně .......................................................................................100
Zařízení nepodává média ze vstupního zásobníku médií. ............................................100
Při průchodu zařízením dochází ke zkroucení médií. ...................................................100

Vytištěná stránka neodpovídá zobrazení na obrazovce ......................................................101

Je text zkreslený, nesprávný nebo neúplný? .................................................................101
Chybí grafika nebo text? Tisknou se prázdné stránky? ................................................101
Liší se formát stránky od formátu jiné tiskárny? ............................................................102
Je kvalita grafiky nízká? .................................................................................................102

Dochází k uvíznutí médií v tiskárně ......................................................................................103

Odstranění uvíznutého média ........................................................................................103
Odstranění jiných typů uvíznutí média ...........................................................................105
Tipy, jak předcházet uvíznutí médií ...............................................................................105

Kvalita tisku je nedostatečná ................................................................................................106

Světlý nebo vybledlý tisk ................................................................................................106
Tonerové tečky ...............................................................................................................106
Nepotištěná místa .......................................................................................................... 107
Svislé čáry ...................................................................................................................... 107
Šedé pozadí ................................................................................................................... 108
Šmouhy od toneru ..........................................................................................................108
Volný toner .....................................................................................................................109
Svisle se opakující defekty .............................................................................................109
Deformované znaky .......................................................................................................110
Zkosení stránky ..............................................................................................................110
Zkroucení nebo zvlnění ..................................................................................................111
Zvrásnění nebo zkrabacení ...........................................................................................111
Obrys z rozptýleného toneru ..........................................................................................112

Zobrazují se chybové zprávy ovládacího panelu zařízení ...................................................113

Řešení běžných chybových zpráv .................................................................................113
Kritické chybové zprávy ..................................................................................................113
Výstražné zprávy ............................................................................................................114
Varovné zprávy .............................................................................................................. 114

Nebyla vytvořena kopie ........................................................................................................ 116

Je do vstupního podavače vloženo médium? ...............................................................116
Je předloha vložena správně? .......................................................................................116

Kopie jsou prázdné nebo chybí obrázky nebo jsou vybledlé ...............................................117

Byla z tiskové kazety odstraněna ochranná páska? .....................................................117
Není v tiskové kazetě málo toneru? ..............................................................................117
Je předloha kvalitní? ......................................................................................................117
Má předloha barevné pozadí? .......................................................................................117

Kvalita kopií je nepřijatelná ...................................................................................................118

Předcházení problémům ................................................................................................118

vi

CSWW

background image

V automatickém podavači dokumentů (ADF) dochází k uvíznutí médií ..............................119

Obvyklá místa, kde dochází u automatického podavače dokumentů (ADF) k
uvíznutí ...........................................................................................................................119
Postup při odstranění uvíznutého média z automatického podavače dokumentů
(ADF) .............................................................................................................................. 119

Zjevné vady vzniklé při kopírování .......................................................................................122

Svislé bílé nebo vybledlé proužky ..................................................................................122
Prázdné stránky .............................................................................................................. 122
Byla kopírována špatná předloha ..................................................................................122
Příliš světlé nebo příliš tmavé ........................................................................................122
Nežádoucí čáry ............................................................................................................... 123
Černé tečky nebo šmouhy .............................................................................................123
Nejasný text ....................................................................................................................123
Zmenšená velikost .........................................................................................................123

Naskenovaný obraz má špatnou kvalitu ..............................................................................124

Je předlohou přetištěná fotografie nebo obrázek? ........................................................124
Zlepšila se po vytištění dokumentu kvalita obrázku? ....................................................124
Je obraz zkosený (pokřivený)? ......................................................................................124
Obsahuje naskenovaný obraz skvrny, čáry, svislé bílé pruhy nebo jiné vady?
.........................................................................................................................................124
Vypadá grafika jinak než předloha? ...............................................................................124

Část obrázku se nenaskenovala ..........................................................................................125

Byla předloha vložena správně? ....................................................................................125
Má předloha barevné pozadí? .......................................................................................125
Je předloha delší než 381 mm? .....................................................................................125
Je předloha příliš malá? .................................................................................................125
Používáte program HP Director? (pouze pro systém Macintosh) .................................125
Je formát média správný? ..............................................................................................125

Skenování trvá příliš dlouho .................................................................................................126

Není nastaveno příliš vysoké rozlišení nebo počet barev? ...........................................126
Je vaše programové vybavení nastaveno na skenování v barvě? ...............................126
Odeslali jste před pokusem o skenování tiskovou nebo kopírovací úlohu? .................126
Je váš počítač nastaven na obousměrnou komunikaci? ..............................................126

Jsou zobrazeny chybové zprávy ...........................................................................................127

Běžné chybové zprávy skenování .................................................................................127

Kvalita skenování je nedostatečná .......................................................................................128

Předcházení problémům ................................................................................................128
Prázdné stránky .............................................................................................................. 128
Příliš světlé nebo příliš tmavé ........................................................................................129
Nežádoucí čáry ............................................................................................................... 129
Černé tečky nebo šmouhy .............................................................................................129
Nejasný text ....................................................................................................................129

Dodatek A Specifikace

Specifikace řady HP LaserJet 3020/3030 all-in-one ............................................................133

Specifikace řady HP LaserJet 3020/3030 all-in-one ......................................................133

HP LaserJet 3030 all-in-one specifikace faxu ......................................................................135
Baterie øady HP LaserJet 3020/3030 all-in-one ..................................................................136

Dodatek B Informace o předpisech

............................................................................................................................................... 137
Předpisy FCC ........................................................................................................................138
Zákon na ochranu spotřebitele využívajícího telefonní služby (Spojené státy - hp
LaserJet 3030) ......................................................................................................................139
Požadavky IC CS-03 (hp LaserJet 3030) .............................................................................140

CSWW

vii

background image

Informace o předpisech pro země a oblasti Evropské unie (hp LaserJet 3030) .................140
Prohlášení o bezpečnosti .....................................................................................................141

Bezpečnost laseru ..........................................................................................................141
Canada DOC regulations ...............................................................................................141
Laser statement for Finland ...........................................................................................142
Korean EMI statement ...................................................................................................142
Australia .......................................................................................................................... 143

Prohlášení o shodě ...............................................................................................................144
Program ekologické kontroly výrobků ..................................................................................145

Ochrana životního prostředí ...........................................................................................145
Tvorba ozonu ................................................................................................................. 145
Spotřeba energie ............................................................................................................145
Spotřeba toneru .............................................................................................................. 145
Spotřeba papíru .............................................................................................................. 145
Plasty ..............................................................................................................................145
Tiskové spotřební materiály HP LaserJet ......................................................................146
Informace o Programu navracení pomocného materiálu společnosti HP a
recyklace ......................................................................................................................... 146
Papír ............................................................................................................................... 146
Omezení materiálu .........................................................................................................146
Nederlands .....................................................................................................................147
Další informace .............................................................................................................. 147

Listy s údaji o materiálové bezpečnosti ................................................................................148

Dodatek C Prohlášení o omezené záruce HP

OMEZENÁ ROČNÍ ZÁRUKA NA ZAŘÍZENÍ HP LaserJet 3020 / 3030 all-in-one
series ..................................................................................................................................... 149

Dodatek D Náhradní díly a příslušenství dodávané společností HP

Objednávání náhradních dílù a pøíslušenství hp ................................................................152

Tabulka náhradních dílů a příslušenství dodávaných společností HP .........................152

Tiskové kazety HP LaserJet .................................................................................................154

Postoj společnosti HP k tiskovým kazetám jiných výrobců ...........................................154
Instalace tiskové kazety .................................................................................................154
Skladování tiskových kazet ............................................................................................154
Předpokládaná životnost tiskové kazety ........................................................................154
Recyklace tiskových kazet .............................................................................................155
Úspora toneru ................................................................................................................. 155

Dodatek E Servis a podpora

Servis hardwaru ....................................................................................................................158

Využití servisních služeb pro hardware .........................................................................158

Rozšířená záruka ..................................................................................................................160
Formulář servisních informací ..............................................................................................161

Slovník pojmů

Rejstřík

viii

CSWW

background image

1